Musträhn tegevuses
Maarja Orusalu

Linnud ümbritsevad meid kõikjal. Tore on neid nii välimuse kui ka laulu järgi ära tunda. Programmi eesmärk on tutvumine Eesti linnustikuga RMK Tsitre telkimisalal (endine Tsitre mõisapark). Siin näeme ja kuuleme nii metsalinde, kui ka eemal merelahes tegutsevaid veelinde. Saame teada, kes pesitsevad puuõõnes, kes põõsas, kes hoopis maa peal. Programmi jooksul õpime looduses vaikselt liikuma, märkama, kuulama, kasutama linnumäärajaid ning saame nii mõnegi linnuga lähemalt tuttavaks. Linnuõppes ei ole määrav vanus vaid eelnev kogemus ja teadmised lindudest.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilased
- märkavad ja õpivad tundma Eestis elavaid linde
- saavad teada, kuidas toimub linnuvaatlus, kuidas kasutada linnumäärajaid ja nutiseadmeid
- õpivad tundma meie enamlevinud linnuliikide eluviisi, toitumist, pesitsemist, nende kasulikkust
- saavad teada ka mitmesugustest ökoloogilistest probleemidest nii maismaalindude kui veelindude seas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4

I kooliaste  Loodusõpetus:

2.1.4.1 Inimese meeled ja avastamine

2.1.4.3 Organismid ja elupaigad. 

2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste   Loodusõpetus:

2.1.4.1 Inimese meeled ja avastamine

2.1.6.3 Elu mitmekesisus Maal - loomade kohastumine

2.1.6.11 Aed ja põld elukeskkonnana

2.1.6.12 Mets elukeskkonnana 

2.1.6.14 Läänemeri elukeskkonnana

2.1.6.17 Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste   Bioloogia:

2.2.4.2 Selgroogsete loomade tunnused

2.2.4.9  Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Gümnaasiumi riiklik õppekava
Loodusainete ainevaldkond. Bioloogia. Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Lõimng:

Eesti keellindude rahvakeelsed nimetused ja laulud,

Kunstiõpetuslindude tunnuste joonistamine

Ajalugu- paikkonna kultuuripärand

Meetodid:

Õppemeetodid: lindude otsimine, kuulamine, binokliga vaatlemine, kirjeldamine, l määramine määraja  abil, linnulaulu lindistamine, rühmatöö, vaatlustulemuste ülesmärkimine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: 

Osalejal: kirjutusvahendid, märkmik, värvipliiatsid, info otsimiseks on vajalik internetiühendusega nutitelefon. 

Kui osalejal on endal binokkel, siis soovitav on see kaasa võtta. 

Juhendajal: linnupildid, määrajad, binoklid ja vaatlustoru  

Õppevahendid on arvestatud rühmatööks ca 4 -5 liikmelistes gruppides.

Juhis õpetajale:

Programmile tulekul on oluline:

- eelnevalt suhelda Lahemaa Looduskooli esindajaga, anda teada osaluse soovist, grupi erisusest, täpsustada täiendavad võimalused

- soovitav on eelnevalt korrata õpilastega mõned meil enamlevinud linnuliigid (metsvint, musträstas, kuldnokk, tihased, kühmnokk-luik jt )

- selgitada õpilastele, et lindude jälgimine-märkamine  ja linnulaulu kuulmine-kuulamine eeldab VAIKUST ja vaikselt liikumist

- tegevused toimuvad õues, seega tuleb arvestada, et vihmase ja jaheda ilma korral on tegevustes vajalik teha korrektuure (nutiseadmed ja pliiatsid ei talu vihma). Pargis on varjualused, kus saab eriolukorras teha mängulisi asendustegevusi.

- saatjal jälgida õpilaste aktiivselt programmi tegevustes osalemist ja vajadusel õpilast julgustada (õpetaja teab ja tunneb oma õpilasi, kellel on erisused ning vajavad personaalset abi)

- sobilik riietus ja jalatsid (liikumine on minimaalne ja aeglane, olenevalt ilmast võib kergesti hakata jahe ja siis hajub tähelepanu.

- kaasavõetav toit ja jook pakendada nii, et loodusesse ei jääks prügi

Programmi lõpus teeb kaasasolev õpetaja kokkuvõtte ja annab tagasisidet nii õpilastele (mida ta märkas täna oma õpilaste juures) kui juhendajatele (kas tegevused olid jõukohased ja täitsid eesmärgi, mida võiks teisiti ...)

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

150€

Lisainfo:

Tsitre park annab võimaluse tutvuda nii metsa kui veelindudega. Paraku tuleb arvestada, et linnud elavad oma elu ja nad ei oota meid kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Programmi eesmärk on keskenduda ehedale õpikeskkonnale ja seetõttu ei saa ette lubada millise linnuga konkreetsel ajal kohtume.

Lindude märkamine ja tundmine on üks osaks inimese üld-oskustest, mis meid rikastab. Linde tundma õppida ei ole kunagi hilja. Looduses lindude tundmisel ei ole määrav vanus vaid eelnevad kogemused - oskused. 

Seetõttu on ka selle programmi läbiviijal oluline eelnevalt teada, millised on osaleja varasemad kogemused - oskused (kas on varem osaletud linnuõppe programmides ja/või vaatlustel). Õpikust õpitud teadmised ei pruugi looduses taanduda sugugi üks-ühele oskustele, kuid kindlasti on nendest teadmistest palju abi. Sestap on oluline programmi tellimisel eelteadmiste info kindlasti edastada. 

Programm ei ole ratastoolis läbitav.

Soovi korral saab teha ka lõket, kuid selleks on vaja varuda lisa aega.

3 tundi on soovituslik aeg, kuid soovi korral on võimalik seda lühendada või pikendada

Pikniku paus ei ole kohustuslik, oleme selle sisse planeerinud, sest looduses läheb kõht ruttu tühjaks.

Kevadel on linde kõige lihtsam märgata, kuid kui algus on tehtud ja algtõed teada, siis vastavalt huvidele saab jätkuõpet teha igal aastaajal. Tsitre park on ka Loodusvaatluste maratoni üks vaatluskohtadest.

Kui grupp on suurem, siis olenevalt vanuserühmast võimaldab koht  kombineerida programmi mõne teise programmiga (näiteks LA ja I kooliaste - Puud, II ja III  kooliaste - Läänemeri ...) On võimalik linnuprogrammi läbi viia ka kahes vahetuses ja teha ühel päeval 2 erinevat programmi. 

Läbiviimise koht:

Tsitre park

Läbiviimise asukoht:

59.516845979566, 25.516131647273

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maarja Orusalu - loodusalase kõrgharidusega, linnuvaatlusprojektides osaleja ja linnuvaatleja. Vajadusel abistavad teda pedagoogiliste ja loodushariduslike kogemustega programmijuhid Maret Vihman. Maie Itse

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Ajakava:

(30 min)  Õppeprogramm algab sissejuhatava tutvustusega paikkonna loodusest, kooslustest pärandkultuurist ja lindudest, kes võivad siin esineda. Tsitre pargis mere ääres asuvad RMK poolt sinna pandud infotahvlid tähtsamate siin esinevate metsalindude ja lähistel asuva rannikuala veelindudega. Lõkkeplatsil räägime, milliseid linde me veel antud piirkonnas võime kohata. Juhendaja tutvustab lindude määramise põhimõtteid, näitab linnupilte, seletab määrajate kasutamist. Kuulame ka internetist lindude laule ja häälitsusi, saame tuttavaks  lindude lauluga rahvakeeles.

(45 min)  Jalutame vaikselt pargis, kuulame, vaatame ja püüame linde märgata ja määrata. Kasutame binokleid. Tagasi mere äärde jõudes uurime vaatlustoru kasutades veelinde.

( 30 min) Sööme lõkkeplatsil kaasavõetud toitu.

(45 min) Õpilased jagunevad gruppidesse, kus proovivad kindlal ajavahemikul ja erinevates suundades liikudes ise linde määrata, lindistada laulu, joonistada, kirjeldada ...

Laulule võib anda oma sõnad, joonistada tunnuseid. Juhendaja(d) aitavad linde otsida ja määrata.

(30 min) Kokkuvõtte tegemine, palju keegi linde nägi, kuulis, vaatame määrajatest ja piltidelt vaatlused üle.

Sellist linnuõpet võib teha ka teistel pargi-või metsaaladel. Lasteaedadele ja 1.klassile kohandame linnuõppe mänguliselt ja lihtsamate vahenditega.

Õppeprogramm on teaduspõhine, lindude tutvustamisel kasutatakse ka Eesti ornitoloogide poolt avaldatud teadusartiklites avaldatud infot.

Viimati uuendatud:

29.03.2023