Lina raatsimine ehk kupardamine
Ly Laanemets

Programmi eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste erinevaid looduslikke tekstiilmaterjale ning loomseid kiudusid ja nendest saadavaid materjale. Ehedas talukeskkonnas saavad osalejad ülevaate keskkonnasõbralikust ja säästlikust eluviisist ning vande tööriistadega sisustatud linaaidas kogevad traditsioonilisi töövõtteid looduslike tekstiilide valmistamisel. Kaheosalises programmis keskendutaks esimeses pooles linataimele ning taime töötlemise protsessile, mille käigus valmib linane materjal. Lisaks linale vaadeldakse ka teisi taimseid kiude nagu kanep, nõges, puuvill. Teises programmi pooles tutvustatakse villlase lõnga saamist lambast alates ning erinevaid tööriistu (vanu ja uusi), millega villatööde erinevaid protsesse läbi viiakse. Eesmärgiks on läbi praktiliste tööde ja tegemiste tutvustada keskkonnasõbralikku ja mahedat eluviisi koos unustusehõlma vajunud talutöödega nagu heina niitmine vikatiga (luiskamine), kaevust vee võtmine, kahemehe saega puude saagimine jne. Näidata lastele toimivas keskkonnas loomulikku ja kestlikku maaelu maheda toidutootmisega, jäätmete kasutamist toidu kasvatamisel ning energiasäästlikke lahendusi (taaskasutus, soojusenergia, veekasutus jne).

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Ainevaldkond "Loodusained": II kooliaste

2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana

Õpitulemused Õpilane: 3) toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises; 4) tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid; 7) võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid; 9) toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis Õpitulemused Õpilane: 5) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; 6) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale; 

III kooliaste Geograafia

2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus Õpitulemused Õpilane: 1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta.

Ainevaldkond „Tehnoloogia“

Tööõpetus II kooliaste

Materjalid ja töö kulg Õpitulemused Õpilane: 1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;

2.2.6. Käsitöö ja kodunduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Disain, kavandamine ja rahvakunst Õpitulemused Õpilane:  5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;  7) väärtustab rahvaste kultuuripärandit.

Materjalid ja tööliigid Õpitulemused Õpilane:  2) võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis on käsitletud II ja III kooliastme loodusainete  ja tehnoloogia ainevaldkondade õppekavasid, mis sisaldavad II kooliastmes: looduslike kiudude päritolu ning nendest saadavate materjalide eeliseid ning keskkonnasõbralikkust. Õpilased saavad ise näha erinevate kultuurtaimede kasvatamist, näevad praktiliselt toidu kasvatamist  mahemeetodil. Õpilased saavad praktiliselt prügi sorteerida ja näevad eri jäätmete sorteerimise võimalusi.

III kooliastmele on programmi toimumise koht ehedaks näiteks aia ja põllusaaduste kasvatamise põhimõtetest, kuidas toimub loomuliku ja maheda toidu tootmine ning õpilane saab võrrelda missugused eelised on mahe- ning väiketootmisel võrreldes intensiivpõllumajandusega. Õpilased saavad ise praktiliselt proovida erinevaid vanu tööriistu ja töövõtteid, oskavad väärtustada pärandit ning oskavad hinnata erinevate tekstiilmaterjalide keskkonnasõbralikkust ning mõju inimese tervisele.

 

Meetodid:

Vestlus, arutelud, filmi vaatamine, materjalide määramine, praktilised tegevused ning iseseisev rühmatöö. Kõikideks praktilisteks tegevusteks on õppe- ja töövahendid olemas keskuse poolt. Palju kasutatakse reaalseid vanaaegseid tööriistu nagu linalõuguti, linakammid, ropsimõõgad, vokid, kangasteljed, kraasid, kedervarred jne. Rühmade suurus sõltub grupi suurusest.

Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (vajalik kummikud ka saatjatele), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist. Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena. Tagasiside programmi eesmärgipärasuse kohta saadakse esmalt Kuldvillaku vormis programmi lõpus linaaidas. Peale kordavaid küsimusi saavad õpilased anda suulise hinnangu ka programmi käigu ja eesmärgipärasuse kohta. Õpetaja saab tagasiside anda keskkonnahariduslehel oleva tagasiside lingi kaudu või e-postiga vabas vormis. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3,5 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi tegevus toimub loodusliku kattega, tihti hooldamata ja märja rohuga aladel, samuti loomakasvatushoonetes, karjaaedades ning vanas aidas, kus on liikumiseks ebatasane põrand ning kõrged trepi astmed. Programm ei sobi ratastoolis liikujale, ülejäänud erivajaduste korral palume eelnevalt kokku leppida. Kokkuleppel võimalus läbi viia kahte programmi kahe juhendajaga korraga.

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja, Lilli küla, Mulgi vald, Viljandimaa

Läbiviimise asukoht:

58.002731571241, 25.553855895996

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Liina Laanemets – bakalaurus loodusturismi erialal, õpetajakutse magistriõppes või Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. osa. 30 minutit. Sissejuhatus, kus tutvustatakse päevakava, olulisi ohutus- ja käitumisreegleid, õpetaja rolli programmi käigus, programmi eesmärki ning Lilli loodusmaja kui traditsioonilise talu toimimise põhimõtteid. Tutvustatakse keskkonnasõbraliku komposterkäimla tööpõhimõtet, säästlikku veekasutust, mahepõllundust ning materjalide taaskasutust erinevate rajatiste juures.

2. osa 30 minutit. Ühiselt käiakse läbi kõik erinevad ülesanded (nii õuel, kui linaaidas). Juhendaja tutvustab tööriistu, tööprotsessi ja saadavat tulemust. Esimeses pooles vaadeldakse kõiki taimsete kiududega seotud töid ja ülesandeid ning õuel tehtavaid toimetusi. Vaadatakse linafilmi.

3.osa 60 minutit. Õpilased jaotatakse mänguliste vahenditega gruppideks ning nad hakkavad iseseisvalt (eelnevat juhendamist arvestades) liikuma erinevate tegevuste vahel.  Linaaidas teeb iga õpilane linapeost kiudu, kasutades selleks olemasolevaid tööriistu ja masinaid (murdja, lõuguti, ropsimõõk, linakamm). Saadud kiust keerutatakse sõrmede vahel nöör, mis keritakse pliiatsi ümber (see jääb õpilasele). Teised rühmad samal ajal tegelevad teiste töödega: määravad erinevaid looduslikke kiudusid ja tekstiile, ketravad, koovad linase niidiga, niidavad ja hakivad heina hakkuris ning viivad selle kanadele, hakivad kapsarauaga peete, kartuleid ja viivad need kitsedele lammastele, saevad kahemehe saega puid ja riivivad kapsast, toidavad küülikuid ja hobuseid (tegevused varieeruvad olenevalt aastaajast ja võimalustest). Tegevused kestavad niikaua, kuni kõik grupid on oma ülesanded ära teinud.

4. osa. 15 minutit. Lõuna kasavõetud toidust loodusmajas või õues. Palume toidu kaasavõtmisel minimeerida tekkivaid pakendijäätmeid ning mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Kasutada saab loodusmaja nõusid.

5. osa. 30 minutit. Ühiselt käiakse läbi kõik erinevad ülesanded (nii õuel, kui linaaidas). Juhendaja tutvustab tööriistu, tööprotsessi ja saadavat tulemust. Selles pooles vaadeldakse kõiki loomsete kiududega seotud töid ja ülesandeid ning õuel tehtavaid toimetusi. Vaadatakse filmi villast lõngani.

 6.osa 45 minutit. Õpilased jaotatakse mänguliste vahenditega gruppideks ning nad hakkavad iseseisvalt (eelnevat juhendamist arvestades) liikuma erinevate tegevuste vahel.  Linaaidas teeb iga õpilane villast kiudu, kasutades selleks olemasolevaid tööriistu ja masinaid (käsikraasid, trummelkraas, kedervars, vokk, kerilauad jne). Saadud kiust keerutatakse sõrmede vahel lõng, mis keritakse pliiatsi ümber (see jääb õpilasele). Teised rühmad samal ajal tegelevad teiste töödega: määravad erinevaid loomseid kiudusid ja tekstiile, ketravad, korrutavad, koovad villase lõngaga ning teevad teisi talutöid. Tegevused kestavad niikaua, kuni kõik grupid on oma ülesanded ära teinud.

7.osa 30 minutit. Kordavad tegevused: linaaidas kuldvillak, kus õpilased on rühmades ja vastavad küsimustele, mis kordavad programmis käsitletud teemasid, teadmisi ja olulisi fakte.

Viimati uuendatud:

22.11.2022