Pilt Läänemerest

Sissejuhatus

päevakava tutvustus, töökorralduse selgitus, tööpunktide lühitutvustus.

Rühmatööd üheksas tööpunktis

  • 3-4 liikmelised rühmad teostavad üheksas erinevas Läänemereteemalises tööpunktis praktilised tööd;
  • tööpunktides degusteeritakse erineva soolsusega veeproovide ja viiakse need kokku mängu proovivõtukohtade vahel soolsuskaardi alusel;
  • otsitakse mereheidisest meretaimede ja loomade jäänuseid ja määratakse neid, täites merebingo lehte;
  • tutvutakse erinevate Läänemere kaladega;
  • koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid, määratakse taimi, selgrootuid, linde ja imetajaid;
  • tutvutakse Läänemere hüljestega;
  • arutletakse Läänemere keskkonnaprobleemide üle ja koostatakse plakat mere kaitseks;
  • vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamera hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias.

Kokkuvõte

Rühmade tulemuste võrdlus; jagamisring igaühe kogemusest, avastustest, uutest teadmistest.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• oskab koostada toiduahelat etteantud liikidega jooniste ja liikide eluviisi kirjelduste põhjal; määrata kalaliike lihtsate abimaterjalide abil; leida internetist erineva teemaga looduskaameratele ligipääsu;
• tunneb vähemalt kuut Läänemeres elavat kalaliiki, kahte hülgeliiki, kahte olulisemat vetikat, nelja karbiliiki;
• teab Läänemere soolsuse eripära, erinevate mereliikide eluviisi ja kehakuju seoseid; hüljeste poegimise ja merejää kvaliteedi seoseid, oma otseseid ja kaudsemid suhteid Läänemerega ja Läänemerd ümbritsevaid riike;
• mõistab Läänemere elustiku iseärasuste seost soolsuse ja kliimatingimustega, merekeskkonna kaitse vajadust ja organismide ning nende elukeskkonnatingimuste tihedate vastastikuste sidemete tähtsust; mere ja selle elustiku olulisust ja hoidmise ning seire vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus

  • Vesi Läänemeres – merevee omadused. Läänemere asend ja ümbritsevad riigid. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Läänemere reostumine ja kaitse.
  • Õpilane iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi; selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära; võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres; määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke; selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

Juhis õpetajale:

Eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (mis teema, vahetusjalatsite vajadus, kokkulepe õpilastega, kas töölehed lähevad hindamisele või mitte); toimivate töörühmade moodustamisel abistamine (vajadusel); soovitav aktiivne osalemine tööpunktidega tutvumisel ja vajadusel õpilaste nõustamine, küsimustele vastamine; tagasiside küsitluslehe täitmine.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Läänemeri ja selle elanikud
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_laanemeri.pdf(46.8 KB)

Programmi täpsem kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere iseloomulike tingimuste ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides degusteeritakse erineva soolsusega veeproovide ja viiakse need kokku mängu proovivõtukohtade vahel soolsuskaardi alusel; otsitakse mereheidisest meretaimede ja loomade jäänuseid ja määratakse neid, täites merebingo lehte; tutvutakse erinevate Läänemere kaladega; koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid, määratakse taimi, selgrootuid, linde ja imetajaid; tutvutakse Läänemere hüljestega; arutletakse Läänemere keskkonnaprobleemide üle ja koostatakse plakat mere kaitseks; vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamera hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias.

Viimati uuendatud:

16.11.2020