Sorteerimisämbrid pakenditega

Programm on üles ehitatud mängulises vormis. Programmi läbivaks teemaks on mõistlik tarbimine ning säästliku arengu põhimõtetest lähtuva jäätmekäitluse hierarhia
tutvustamine vastavalt eale.

Programmis osaleja saab käia mängult poes ja minna piknikule. Läbi jäätmete tekitamise piknikul, nende sorteerimise ja ringlusesse saatmise uurime mis asi see pakend täpsemalt on. Miks neid nii erinevaid on loodud ja mida jäätmete sorteerimine endast kujutab. Arutleme seostest inimese ja looduse vahel.

Aktiivtegevustena teeme läbi jäätmete sorteerimise Tartu loodusmaja näitel. Uurime kus ja kuidas on salakeelena tunduva märgistusena kirja pandud materjali liik ning võrdleme erinevaid pakendeid omavahel.

Pandipakendi süsteemi näitel uurime, mis saab pakendist kui see on õigesti sorteeritud ehk tagasi kinnisesse ringlusesse suunatud. Õpilane saab tutvuda plastpudeli ümbertöötluse erinevate etappide toodetega (plastgraanulid, pudeli toorik, kangakiud jne.).

Matkatarkusena õpitakse voltima vee joomiseks sobilikku pabertopsi. Lihtne origami tehnikas tops on praktiline oskus ka siis kui vaja asendada näiteks kilekotte jms. ajutisi pakendeid.

Vermikompostrit appi võttes teeme läbi toote eluringi (pabertopsi näitel). Uurime seda, kas pakendeid, mis piknikule kaasa sai võetud peaksime ka päriselt oma
kotti panema. Vaatame üle, mis on nende alternatiivid kui vastus on ei. Räägime läbi miks on oluline teada erinevate organismide omavahelisi seoseid ja neist lähtudes vältida plasti sattumist loodusesse. Peegeldades laste eelnevaid kogemusi ning teadmisi julgustame õpilasi erinevates olukordades jäätmeid sorteerima ja enda valikuid läbi mõtlema.

Programmi lõpuks valmivad taaskasutuspaberil rühmadena koostatud posterid jäätmete vähendamiseks õpilaste endi elus. Rühmatöö tulemusi tutvustatakse teistele gruppidele ning huvilised saavad plakatid kooli kaasa võtta, et neid ka peale programmi soovi korral edasi täiendada ja oma teadmisi teistega jagada.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• oskab pöörata tähelepanu oma tarbimisvalikutele ja võimalustele teha pakendivabamaid valikuid;
• teab mis on pakend ning kuidas neid omavahel valiku tegemisel võrrelda;
• oskab prügi sorteerida ja mõistavad selle vajalikust;
• mõistab kooslustes eksisteerivaid omavahelisi seoseid ning inimese rolli oma keskkonna mõjutajana;
• oskab nimetada vähemalt neli enda igapäevases elus kasutatavat võtet jäätmetetekke vähendamiseks;
• oskab leida infot jäätmete sorteerimise kohta ja võrrelda omavahel erinevaid materjale;
• oskab kasutada korrektselt luupi ning valmistada ühekordse plastpakendi alternatiivina paberist joogitopsi/pisipakendit.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm toetab loodusõpetuse õppekava teemade omandamist ja lõimingut teiste ainevaldkondadega. Toetab säästliku mõtteviisi kujunemist, jäätmete sorteerimise põhimõtete kinnistamist ja nende olulisuse mõistmist. Õppeprogramm toetab loodusvaatluste oskuste kujundamist, sotsiaalsete pädevuste arengut.

Loodusõpetus

  • Eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid;
  • sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
  • kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.

Juhis õpetajale:

Toetada lapsi vajadusel aktiivtegevustes. Toetada juhendajat seoste loomisel eelnevalt õpituga.

Lastel palume programmile tulles kaasa võtta vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Kust pakendid tulevad ja kuhu lähevad
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_pakendid.pdf(46.88 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022