loodus
pixabay.com

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Programmi eesmärk: Tõsta õpilaste  teadlikkust igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega. Õpetada teadvustama inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) põhjendab energiasäästu vajadust;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale;
4) analüüsib enda tegevuse mõjusid keskkonnale ja ressursside tarbimisele;
5) seostab õpitava varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga:

Bioloogia: Ökoloogia; geograafia: Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid

Antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele, säästev suhtumine looduskeskkonda ;  Nüüdisaegne tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, loodus ja keskkonnakaitse, kodanikualgatus, väärtus ja kõlblus.

Mõisted: ressurss, heaoluteenus, energiaklass, biojäätmed, keskkonnasäästlik eluviis, mahepõllumajandus.

Meetodid:

Metoodid: õppemäng „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“, arutelu, argumenteerimine, seoste loomine, grupitöö, tulemuste esitlemine.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (õppemäng, pliiatsid, paberid, vajadusel matkaraja kaart) on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale: Tegemist on üldjuhul tubase programmiga. Loodusmajas olles tuleb välisjalanõud ära võtta. Soovi korral on võimalik programmi läbi viia välitingimustes. Programm toimub sel juhul orienteerumismänguna gruppides. Väliprogrammi korral tuleb arvestada ilmaga ning vihma korral jalga panna vettpidavad jalanõud. Vapramäe matkarada on künklik, hästi tähistatud, matkarada on selgesti nähtav, mis välistab eksimisvõimalusi. Iseseisvalt rajale minnes võetakse igalt grupilt üks telefoninumber ning seletatakse koos liikumise reegleid. Kokku lepitakse tagasitulekuaeg. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu.

 

Läbiviimise koht:

Vapramäe Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.252217833235, 26.464764224219

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Programmi läbiviijal on olemas esmaabikomplekt.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum (gümnaasium)
Author:
VVV SA
Kus on elu säästlikum ja mõistlikum Gümn..pdf(375.89 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi alguses tutvustab juhendaja õpilastele õppemängu ning selles esinevaid mõisteid. Saadakse teada õpilaste eelteadmised teemast ning luuakse seoseid uute teadmistega. Teema hõlmab igapäevaelu ressursi- ja energiakasutust (toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamine, jäätmete tekitamine, säästlik tarbimine). Seejärel toimub grupitöö vastavalt mängu ülesehitusele. Hiljem esitlevad grupid enda tulemusi neid võrreldakse mängus esitatud tulemustega. Õpilased saavad argumenteerida ja vaidlustada erinevusi.

Tubase programmi puhul toimub tegevus vaid siseruumis, õueprogrammi korral toimub sissejuhatav ja lõpuosa loodusmajas, mängus olevaid aruteluteemasid lahendatakse gruppidena õues, kus ülesanded tuleb leida matkarajalt kaardi alusel.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: gümnaasium, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: 2 h

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja või Vapramäe matkarada

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu.

Metoodid: õppemäng „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“, arutelu, argumenteerimine, seoste loomine, grupitöö, tulemuste esitlemine

Ajakava:

Sissejuhatus: 15 minutit

praktilised ülesanded 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et juhendaja oskaks aega planeerida.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Mõisted: ressurss, heaoluteenus, energiaklass, biojäätmed, keskkonnasäästlik eluviis, mahepõllumajandus.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (õppemäng, pliiatsid, paberid, vajadusel matkaraja kaart) on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale: Tegemist on üldjuhul tubase programmiga. Loodusmajas olles tuleb välisjalanõud ära võtta. Soovi korral on võimalik programmi läbi viia välitingimustes. Programm toimub sel juhul orienteerumismänguna gruppides. Väliprogrammi korral tuleb arvestada ilmaga ning vihma korral jalga panna vettpidavad jalanõud. Vapramäe matkarada on künklik, hästi tähistatud, matkarada on selgesti nähtav, mis välistab eksimisvõimalusi. Iseseisvalt rajale minnes võetakse igalt grupilt üks telefoninumber ning seletatakse koos liikumise reegleid. Kokku lepitakse tagasitulekuaeg. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

 

Viimati uuendatud:

20.04.2021