Veeköök

Õppeprogrammi raames tutvustatakse joogivee puhastamise meetodeid, joogivee saamise võimalusi, põhjaveekihte; tehakse veepuhastamise katseid; uuritakse vee omadusi õpilaste poolt kaasa toodud joogiveest, puurkaevu toorveest ning puhastatud veest.

Määratakse puurkaevu veest, liivafiltri, söefiltri, veepehmendi, pöörosmoosi väljavoolust pH, elektrijuhtivus, veekaredus, raua sisaldus ning hinnatakse veepuhastamise filtrite ja seadmete efektiivsust.

Samuti antakse ülevaade veeinseneri karjäärivõimalustest ja igapäevasest tööst. Tegevuste läbiviimisel kasutatakse veestendi, kus saab mängida vee omadustega vastavalt tarbija soovile.  Sisuliselt on tegu õppeotstarbelise miniveepuhastusjaamaga, kuhu on koondatud enamlevinud veepuhastamise tehnoloogiad.

Tutvu veestendiga. Veestendil on võimalik tutvuda levinumate veetöötlusmeetoditega ning see võimaldab muuta vee omadusi olenevalt kasutaja soovist. Vesiehituse ja veekaitse eriala lõpetaja Alo Libek projekteeris ja ehitas veestendi magistritöö raames aastal 2017, eesmärgiga mitmekesistada eriala õpet kui ka gümnaasiumi ja põhikooli õpilaste õppetööd.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi läbinu mõistab joogivee puhastamise tähtsust igapäeva elus ja vee säästlikku tarbimise vajadust ning oskab kirjeldada joogivee saamise võimalusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

põhikooli riikliku õppekava loodusainete teemadega: joogivesi, vee kasutamine, vee puhastamine, vee karedus. gümnaasiumi riikliku õppekava loodusainete teemadega: loodusvarad ja nende kasutamine, vesi ja veekoguga seotud teemad, põhjavee kasutamine, keskkonnakaitse.
 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi läbiviimine on koolidele TASUTA v.a nädalavahetustel. Transport toimumiskohta on tellija kulul.

Läbiviimise koht:

Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetooli ruumides, Tartu, Kreutzwaldi 5

Läbiviimise asukoht:

58.3885805, 26.7055853

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Egle Saaremäe

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Veestend
Author:
elks
Veestend1-1.pdf(626.43 KB)

Veestendil on võimalik tutvuda levinumate veetöötlusmeetoditega ning see võimaldab muuta vee omadusi olenevalt kasutaja soovist. 

Viimati uuendatud:

23.08.2022