Putukas lumel
Karin Poola

Programmi käigus uurime talvist loodust. Õpe toimub Soera Talumuuseumi õuel ja metsaradadel. Mõnusal lumisel retkel uurime metsloomade tegutsemisjälgi, koljusid, meie metsade sõraliste sarvi, räägime talveunes ja taliuinakus olevatest loomadest ning lindude rändest. Võtame ette lume uurimise luubiga, mõõdame lume paksust ja temperatuuri. Taimedel vaatame puude koort, pungi, luupi kasutades uurime samblikke, õpime tundma Eestis kasvavate okaspuude käbisid.

Retke pikkus on umbes 1 km.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppida tundma talvist salumetsa taimestikku, loomastikku. Otsida ja leida loomade ja inimeste tegutsemisjälgi. Suunata õpilased mõtlema pärandmaastike ja kultuuri teemadel. Süvendada iseseisva töö oskust, liikumist ja käitumist looduses. Õpetada leidma seoseid eluslooduse erinevatel tasanditel. Pöörata tähelepanu saare looduse ja keskkonna eripärale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub alushariduse ja põhikooli riikliku õppekava I ja II kooliastme loodusõpetuse ja ajaloo teemadega  ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda.  Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

 

Meetodid:

Luubid, jäljemäärajad, kühvlikesed või lusikad, koljud, metsloomade sarved, käbid, termomeeter, joonlaud. Töölehti sellel õppeprogrammil ei täideta.

Aktiiv- ja uurimuslik õpe.

 

Juhis õpetajale:

 

Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja. Õpperajal liigutakse koos juhendaja ja kaasasoleva õpetajaga. Õpilased on eelnevalt teadlikud sobivast riietusest ja jalanõudest.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel rühmade moodustamisel, töökorra tagamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasasolev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast ja toimumiskohast. Programmi juhendaja palub kaasasoleva õpetaja abi turvalisuse tagamisel praktiliste tööde toimumisel õues.

 Õpetaja kaudu ootab looduskeskus tagasisidet toimunud õppeprogrammile. Õpetaja saab hinnangu anda kas vestluse käigus või tagasisidelehega.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub Soera talu õuealal, metsanduslikul õpperajal ja metsas.

Liigutakse lumistel radadel. Väga tähtis on korralik riietus ja jalanõud, kohati võib lumi olla sügavam! Erivajadustega lastel on liikumine raske.

Söögipausi ei ole planeeritud.

Läbiviimise koht:

Soera maa- alal

Läbiviimise asukoht:

58.9529088, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Jäljed lumel ja lumes
Author:
Karin Poola
Jäljed lumes ja lumel.docx(30.29 KB)

Lisatud fail õppeprogrammist, Jäljed lumel ja lumes.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm algab  Soera Talumuuseumi õuel.

Sissejuhatus, raja ja  tegevuste lühitutvustus, vajadusel rühmade moodustamine, 10 minutit

  • Algab lumine metsaretk:

Loodusretke käigus on kaheksa peatust ja kaheksa erinevat teemat:

Iga peatuse juures uurime lumel olevaid jälgi.

I erinevate käbide väljapanek. Eestis kasvad okaspuud, nende käbide tundmine ja otsimine

II pärandi teema. Praegune salumets oli kunagi, vanadel taluaegadel, kasutusel karjamaana

III Eesti metsade sõralised:  põdra-, hirve-, ja sokusarved

IV Eesti metsade sõralised: metssiga

V lume uurimine: temperatuur, paksus, lumehelbed

VI uurime koljusid, võrdleme: kiskja, rohusööja

VII vaikuse ja loodushäälte kuulamine

VIII samblike uurimine luubiga, selgitused.

Iga peatuse, teema lõpus väike kokkuvõte.

  • Kokkuvõte läbitud teemadest. Arutleme, mis jäi meelde, mida oleks vaja veel õppida, 10 minutit

Viimati uuendatud:

01.04.2021