"Inimene ja meri"-Ranna leiud
M.Janssen

Mereökoloogia õuesõppe programm.
Rannikuala loomastiku- ja taimestikuga tutvumine ning mereranna leidude otsimine ja määramine.
Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida Läänemere ajalugu. Ranniku keskkonna vaatlused aitavad mõista looduse ja inimtegevuse seoseid. Rannakivid jutustavad Maa ajaloost.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
teab
-põhilist teavet Läänemere tekke ja omaduste/eripära kohta
- Sillamäe rannikuala taimestiku ja loomastiku esindajaid
oskab
-käituda looduses
- sooritada vaatlusi ja otsinguid
- töötada rühmas, süstematiseerida ja esitada tulemusi
- mõistab seoseid inimtegevuse ja ranniku seisundi vahel
hindab
-Läänemere ranniku ilu ja mõistab vajadust Läänemerd kaitsta

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed
Loodus ja loodushoid. Inimene, taimed, loomad, linnud. Järv, jõgi, meri. Hooli ja hoia.

I kooliaste 

Loodusõpetus: Organismid ja nende elupaigad. Liikumine. Minu kodumaa Eesti

Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

 

Meetodid:

vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades

Juhis õpetajale:

Tegevused toimuvad rannikul, osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja toidukott.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

kuni 15 inimest (1 juhendaja) - 75,00 ;  kuni 25 inimest- 150,00 (2 juhendajat)

Läbiviimise koht:

Sillamäe mererannik

Läbiviimise asukoht:

59.3972247, 27.763925

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen

Keel:

Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programmi tegevused toimuvad rannikul. 
Tutvumine paigaga, Läänemere rannikuala loomastiku- ja taimestikuga tutvumine, mängud.

Mereranna leidude otsimine ja määramine:

Õppilased jagatakse paaridesse ja neile antakse tööleht- bingo „Ranna leiud“ Vastavalt töölehele otsivad lapsed selleks määratud rannaalal erinevaid leide: kivisid, loomadega seotud leiud, taimedega seotud leiud, kivistised ja inimtekkelisi asju/esemeid.

Seejärel kogunetakse rannale laotatud lina ümber, paarid esitavad oma leide ning asetavad leiu vastava sedeli juurde linale. Nii valmib laste leidudest süstematiseeritud “näitus”. Valitakse välja üks kõige huvitavam ese, mille kohta koostatakse lugu, kuidas võis see randa sattuda.

Viimati uuendatud:

15.02.2021