Fossiilid Saarnakil
Karin Poola

Õppeprogrammi käigus tuletatakse meelde ja õpitakse geoloogiaga seotud mõisteid: mineraal, kivim, kivistis e fossiil, tard-, moonde-, settekivim, maakoor, laamade liikumine, meteoriit, meteoriidikraatrid.  Õpitakse tundma Hiiumaa geoloogilist läbilõiget, Hiiumaal leiduvaid fossiile, selgitatakse rändkivide teket ja nende rännuteed. Räägitakse kivististe tekkest, õpitakse tundma nende lihtsamalt määratavaid rühmi. Asetatakse kujundlikult inimene ja tänane loodus pikale ajateljele ja adutakse elurikkust sadade miljonite aastate jooksul. Lastel on võimalus ise otsida, määrata ja joonistada kunagi elanud elukaid, kujutades neid ammustes elukeskkondades.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppida tundma maakoore ehitust, kivimite teket, maakoore liikumist, erinevaid geoloogilisi protsesse planeedil Maa.
Õpilased aduvad inimese asetust ajateljel, teadvustades sadade miljonite aastate vanust elurikkust.
Lapsed õpivad märkama eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust ümbritsevas looduses. Omandatakse teadmisi kivimite tähtsusest looduses ja inimeste elus. Jõutakse esimeste lihtsate tõdedeni kivististe tekkest, õpitakse määrama nende lihtsamalt eristatavaid rühmi.
Oskab teha järeldusi erinevate kivimite ja setete tekke kohta lihtsate katsete alusel. Teab kuidas ja millised rändkivid on Hiiumaal, milline on nende vanus ja rännutee.
Saab ülevaade meteoriidikraatritest Eestis. Kärdla meteoriidikraater annab hea võimaluse antut teemat huvitavalt avada ja praktilisi töid teha.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub riikliku õppekava II, III kooliastmele  loodusõpetuse, geograafia, bioloogia teemadega  ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega:õppeprogrammi kestel käsitletakse keskkonnaprobleeme maavarade kasutamisel ja maastikuhoiul. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda. Õpilane saab aru, et on loodusvarade tarbija peab oma tegevustes toimima keskkonda säästvalt.

Meetodid:

Vahendid

Kivimite õppehoone ekspositsioon ja näidised erinevatest kivimitest ja fossiilidest. Õpilastel on kasutada luubid, mikroskoobid, lihtne fossiilide määraja, töölehed.

Aktiiv- ja uurimuslik õpe.

 

Juhis õpetajale:

Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel rühmade moodustamise juures, töökorra tagamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast. Programmi juhendaja palub kaasasoleva õpetaja abi turvalisuse tagamisel praktiliste tööde toimumisel õues ja kivimite õppehoones.

 Õpetaja kaudu ootab looduskeskus tagasisidet toimunud õppeprogrammile. Õpetaja saab hinnangu anda kas vestluse käigus või tagasisidelehega.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm viiakse läbi Palade Loodushariduskeskuse Hiiumaa Kivimite õppehoones ja selle lähedal asuvas kivimite õppeväljakul.

Soovi korral võib õppeprogrammi alustada või lõpetada Kärdla meteoriidikraatri mudelväljakul.

Õues liigutakse õuemurul ja peenkruusaga kaetud radadel, samuti Soera Talumuuseumi õuealal.

Kevadel, sügisel ja talvel on vajalik soojem riietus ja jalanõud õues liikumiseks. Programmi vältel einepausi ei ole.

Nii kivimite õppehoonesse kui õuealal on võimalik tegutseda  erivajadustega õpilastel.

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse Hiiumaa kivimite õppehoone, kivimite õppeväljak

Läbiviimise asukoht:

58.949632, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Huvitav geoloogia Hiiumaa näitel
Author:
Karin Poola
Huvitav geoloogia Hiiumaa näitel.docx(30.9 KB)

Lisatud fail, Huvitav geoloogia Hiiumaa näitel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm algab  Hiiumaa Kivimite õppehoones.

  • Sissejuhatus, ekspositsiooni ja tegevuste lühitutvustus,  10 minutit

Algab iseseisev töö:

  • Õpilased jagatakse kuude rühma. Kivimite õppehoones on valmis pandud  kuus töönurka: tardkivimid, settekivimid, kivimite kasutamine Hiiumaal, geoloogiline torn, fossiilid, Kärdla meteoriidikraater.

 Igas töönurgas on küsimused, millele tuleb vastus otsida stendilt, valmis pandud materjalist või katsetades. Lisaks praktiline ülesanna (fossiilide määramine kivimite rühmitamine erinevate omaduste alusel, jooniste tegemine),     20 minutit

  • Iga rühm esitleb oma tööd, teised täiendavad, küsivad. Juhendaja annab hinnangu ja vajadusel täiendab,  20 minutit.
  • Kivikott. Ühine ülesanne kõikidele rühmadele, aga kivimid kotikestes on erinevad. Kivimid tuleb  rühmitada ja asetada järjekorda vastavalt nende tekkele, põhjendada rühma valikut,    15 minutit 
  • Ringkäik kivimite õppeväljakul, 10- 15  minutit.
  • Kokkuvõte tegevustest, juhendaja on valmis vastama tekkinud küsimustele.

 

Viimati uuendatud:

04.03.2021