Planetaarium
Toomas Tuul

Õppeprogramm koosneb täiskuppelfilmist „Päike - meie elav täht,” mis võimaldab vaatajal näha meie kõige olulisemat tähte lähemalt ja põnevamalt kui kunagi varem, ning interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi lõpuks õpilane:
- mõistab päikeseenergia olulisust erinevates protsessides Maal;
- teab, kuidas energia Päikesel vabaneb ning Maale jõuab;
- teab, kuidas tänapäeval Päikest uuritakse;
- oskab tuua näiteid Päikese tähtsusest erinevate rahvaste mütoloogias;
- saab aru aastaaegade vaheldumise põhimõttest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm lõimib järgnevaid teemasid: Päikesesüsteem, aastaajad, ilm ja kliima, fotosüntees, mida on käsitletud riiklikus õppekavas järgmiselt:

  • II kooliastme loodusõpetus: “Maailmaruum”.
  • III kooliastme loodusõpetus: “Loodusnähtused”
  • III kooliastme geograafia: “Kliima”
  • III kooliastme füüsika: “Valgusõpetus”
  • IV kooliastme geograafia: “Atmosfäär”
  • IV kooliastme füüsika: ”Megamaailma füüsika”

Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist:

-  “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kus õpilast suunatakse aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest seostest;

- “Tehnoloogia ja innovatsioon”, kus õpilane omandab teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades.

Meetodid:

Filmi vaatamine, töö väikestes rühmades, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine õpimängu käigus, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Osa programmist lähtub BYOD (Bring Your Own Device) põhimõttest - õpilased täidavad õppemängu oma isiklikust nutiseadmetest. Palume jälgida, et õpilastel oleks olemas vähemalt kahe peale üks täislaetud akuga ja WiFit toetav seade.

Kaasas olevad saatjaid võiksid oma õpilaste tegevust jälgida ja neile probleemide korral abiks olla või neid külastusjuhi juurde suunata. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palutakse saatjal täita tagasiside küsimustik.

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Lisainfo:

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad ligipääsu igale korrusele ja ruumile ka erivajadustega õpilastele.

Maksumus  € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (1 €) ja kooligrupi keskuse pileti maksumust (5 €).

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4182144, 24.7627776

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi avastuskeskuse külastusjuhid. Rohkem infot energiakeskus.ee/tootajad/

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

“Päike – meie elav täht” on ainulaadne täiskuppelfilm, mis võimaldab vaatajal näha meie kõige olulisemat tähte lähemalt ja põnevamalt kui kunagi varem. Filmi on loonud Euroopa astronoomiaorganisatsioon Euroopa Lõunaobservatoorium (European Southern Observatory, ESO) 2018. aastal. 

Efektse visuaaliga ülevaatlik film toob vaatajani Päikese olulisuse elu jaoks Maal. Päike on Maa lähim täht ja selle suurim energiaallikas – Päikeselt pärinev energia kujundab meie ilmastikku, tuuli ja elutegevust. Filmis vaadeldakse tähe sisemuses toimuvat tuumasünteesi ning seal vabanenud energia jõudmist Maale - nii roheliste taimede kui ka kuni tänapäevaste päikeseparkideni.

Päikese liikumise jälgimine oli pikka aega inimkonna ainus võimalus mõõta aja kulgu. Filmis on tähelepanu pööratud Päikese tähtsusele erinevates kultuurides ning Päikese uurimisele nii ajaloos kui ka tänapäeval.

Film kestab 25 minutit.

Programmi osaks on ka teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu viiakse läbi digiversioonis (Quizziz).  Õppemängud on koostatud kaht sihtrühma silmas pidades: 4.-6. klassidele ning 7.-9. klassidele. 

Programmi eesmärk on anda õpilastele põnev ja põhjalik ülevaade Päikese olulisusest.

Viimati uuendatud:

05.04.2022