Avastuskeskuse planetaarium
Toomas Tuul

Õppeprogramm koosneb planetaariumifilmist „Kihilise Maa aardelaegas,” kus tutvustatakse Maa siseehitust, laamtektoonikat, maavarasid ja kliimat ning  interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Tunni lõpuks õpilane:
Tunneb Maa siseehitust;
Teab, kuidas tekivad Maa pinnavormid;
Saab aru, mis põhjustab erinevaid loodusnähtuseid (nt maavärinad, vulkaanipursked jne);
Teab, kuidas erinevad kivimid on tekkinud.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Energia avastuskeskuse populaarteaduslik film „Kihilise Maa aardelaegas” lähtub geograafia riiklikust õppekavast, aga sobib hästi ka meeldetuletuseks vanematele vaatajatele.

Film sobib II kooliastme loodusõpetuse teemadega “Planeet Maa”, “Eesti loodusvarad”ja “Pinnavormid ja pinnamood” ning III kooliastme loodusõpetuse teemadega “Loodusnähtused” ja “Elus- ja eluta looduse seosed” ning geograafia teemaga “Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia”.

Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist:

-  „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kus õpilast suunatakse aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest seostest. Seosed on kajastatud õppemängus lisainfona ning küsimustena, mis panevad mõtlema igapäevaelu ja tarbimisharjumuste peale.

Meetodid:

Filmi vaatamine, töö väikestes rühmades, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine õpimängu käigus, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Osa programmist lähtub BYOD (Bring Your Own Device) põhimõttest - õpilased täidavad õppemängu oma isiklikust nutiseadmetest. Palume jälgida, et õpilastel oleks olemas vähemalt kahe peale üks täislaetud akuga ja WiFit toetav seade.

Kaasas olevad saatjaid võiksid oma õpilaste tegevust jälgida ja neile probleemide korral abiks olla või neid külastusjuhi juurde suunata. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palutakse saatjal täita tagasiside küsimustik.

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Lisainfo:

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad ligipääsu igale korrusele ja ruumile ka erivajadustega õpilastele.

Maksumus  € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust ( 1€) ja kooligrupi keskusepileti maksumust (5 €).

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse planetaarium

Läbiviimise asukoht:

59.4182144, 24.7627776

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi avastuskeskuse külastusjuhid. Rohkem infot energiakeskus.ee/tootajad/

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Energia avastuskeskuses 2016. a. valminud planetaariumifilmis „Kihilise Maa aardelaegas” tutvustatakse Maa siseehitust, laamtektoonikat, maavarasid ja kliimat. Uuritakse, kuidas on tekkinud Maa aarded, milliseid eelajaloolise elu jälgi võime maa seest leida ning kuidas mõjutavad meie elu vulkaanid ja maavärinad. Film lähtub geograafika riiklikust õppekavast ja sobib hästi toetama põhikooliõpilaste geograafiaõpinguid, aga on ka põnevaks meeldetuletuseks vanematele vaatajatele.

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 25 minutit. Filmi valmimist toetasid Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Programmi osaks on ka teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu viiakse läbi digiversioonis (Quizziz). Soovi korral saab õppemängu kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programmi eesmärk on tutvustada õpilasele Maa siseehitust, laamtektoonikat ja maavarasid.

Viimati uuendatud:

05.04.2022