Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- oskab seostada erinevaid energialiike omavahel ja näha nendevahelisi seoseid energia jäävuse seadusest lähtudes;
- teab, et elu aluseks Maal on Päikeselt pärit energia;
- tunneb erinevaid energiaallikaid ja -liike;
- analüüsib oma igapäevast energiatarvet ja mõistab energiasäästu olulisust;
- seostab enda toitumis- ja käitumisharjumusi energia jäävuse seadusega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab eelkõige energia temaatikat põhikooli III astmeõppekavas, ent programmis lõimitakse see teemad teiste seotud teemadega ühtseks tervikuks, mis võimaldavad avardada õpilase silmaringi ning arendada kriitilist mõtlemist. Lõimitavad teemad:
- 7. klassi loodusõpetuses “Elus- ja eluta looduse seosed”;
- 8.  klassi bioloogias erinevate loomade aine- ja energiavahetus;
- 8. klassi  füüsikas “Mehaaniline töö ja energia”;
- 9. klassi geograafias “Euroopa ja Eesti majandus”;
- 9. klassi füüsikas “Elektriõpetuse” teemad laiemalt.

Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist:

-  „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kujundades  arusaama loodusest kui terviksüsteemist, inimese sõltuvust loodusvaradest ja –ressurssidest; luues eeldusi vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks oma elukeskkonda ja eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide arvestamiseks igapäevaelu probleemide lahendamisel.

- „Tehnoloogia ja innovatsioon”,  toetades mõistmist, et tehnoloogilised uuendused mõjutavad inimeste töö- ja eluviisi, elukvaliteeti ning keskkonda.

Programm toetab matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevuse arengut läbi igapäevaelu ja koolis toimuva ainetunni sisu lõimimise uues kontekstis.

Meetodid:

Eesmärgistamine, töö väikestes rühmades, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine õpimängu käigus, praktilised/kriitilist mõtlemist nõudvad uurimisülesandeid, tulemuste teistele gruppidele presenteerimine, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Hea on, kui õpilased on energia temaatikaga vähemalt 7. klassi tasemel juba kokku puutuda jõudnud.

Osa töötoast lähtub BYOD (Bring Your Own Device) põhimõttest – õpilased saavad avastuskeskust avastada küsimuste abil, mille virtuaalse töölehe avavad oma isiklikust nutiseadmetest. Palume jälgida, et õpilastel oleks olemas vähemalt kahe peale üks täislaetud akuga ja WiFit toetav seade.

Ootame õpetajat osalema kogu programmi vältel ning toetama juhendajat ja õpilasi. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palume õpetajal  täita tagasiside küsimustik (veebis).

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. Hea oleks plaanida ajakavasse ka elektridemonstratsioonidel osalemine (ca 20 min.)

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

10€

Lisainfo:

Maksumus 10 € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (5 €) ja keskusepileti maksumust (5 €).

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad erivajadustega külastajale ligipääsu igale korrusele ja ruumile.

Programmi viiakse läbi alates 01.10.2020

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse ekspositsioon, välgusaal

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Energia avastuskeskuse külastusjuhid. Konkreetne läbiviija sõltub töögraafikust.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Energia avastuskeskuse ekspositsioonil läbi viidav aktiivõppeprogramm käsitleb põhikooli energia teemasid ühtse tervikuna, lõimides kokku loodusõpetuses, füüsikas, keemias ja geograafias saadavaid teadmisi. Programmi eesmärgiks on õpilasteni viia arusaam, et elu aluseks Maal on Päikeselt pärinev energia, mis muundub ühest liigist teise, salvestub ja vabaneb ning mida me kõik kasutame.

Õppekeskkonnaks on avastuskeskuse ekspositsioonid „ Meie energia lugu“, „Energosfäär“ (avatakse septembris 2020) ja  “Elektri lugu”.  

Programmis kasutatakse õpilasi aktiveerivaid praktikaid, sh tööd väikestes rühmades ja praktilisi, kriitilist mõtlemist nõudvaid uurimisülesandeid, mille tulemusi teistele gruppidele presenteeritakse. Ekspositsiooniga töötamisel kasutatakse ka IKT seadmeid ja -lahendusi.

Programm toetab eelkõige energiatemaatikat põhikooli III astme õppekavas (7. klassi loodusõpetuses, 8. klassi füüsikas ning 9. klassi geograafias ja füüsikas).

Viimati uuendatud:

30.07.2020