Noored programmil

Õpperuumis on kaetud vajalike töövahenditega 4 lauda erinevate ülesannete lahendamiseks.

Õpilased jaotatakse 4-5 liikmelistesse gruppidesse. Iga rühm töötab oma laua taga korraga ühe ülesandega 20-25 min. Seejärel liiguvad rühmad järgmise ülesande juurde nii, et programmi lõpuks on kõik rühmad lahendanud kõik 4 ülesannet.

Sissejuhatus

Sissejuhatus teemasse slaidiprogrammi abil ning ülesannete selgitamine. Õpilased jagunevad 4-6 liikmelistesse rühmadesse. (15 min)

Mineraalid

Välja on pandud ~ 20 erinevate omadustega mineraali (kõvadus, kristalli kuju, värvus, läbipaistvus, magnetilisus, lõhn jm), vahendid mineraalide omaduste uurimiseks ja määramiseks, lühikesed tekstid ja raamatud mineraalide kohta. Töö käigus vastatakse töölehel olevatele küsimustele. Mineraalide ristsõna lahendamine.

Näidispalad - kvartsid, päevakivid, vilgud, kaltsiit, islandi pagu, haliit, väävel, grafiit, magnetiit, kips, seleniit, lasuriit, kinaver, fluoriit, püriit.

Tard- ja moondekivimid 

Laual on tard- ja moondekivimite kogust enamlevinud kivimitüüpide näidised, tekstid kivimite kohta ja nende uurimiseks vajalikud vahendid. Töö käigus uuritakse kivimeid ja vastatakse töölehel olevatele küsimustele. Saadakse teada, mis on rändkivid ja uuritakse neid loodusmaja õues oleval kivirajal. Tutvutakse loodusmaja kivitoa vitriinis
olevate tard- ja moondekivimitega.

Näidispalad: graniiit, rabakivi, basalt, pimss, obsidiaan, tuff, gneiss, migmatiit, kvartsiit, marmor, vilkkilt. 

Settekivimid ja maavarad

Välja on pandud olulisemate settekivimite ja setete näidised, nendega seonduvad tekstid ja uurimiseks vajalikud vahendid. Töö käigus vastatakse töölehel olevatele küsimustele ja saadakse teada, millised neist on maavarad, milleks neid kasutatakse ja millised probleemid kaasnevad nende kaevanamisega. Arutelu. Tutvutakse loodusmaja kivitoa vitriinis olevate eesti settekivimite näidispaladega.

Näidispalad: liivad, kruus, liivakivid, lubjakivi, dolokivi, mergel, sinisavi, põlevkivi, fosforiit, graptoliit-argilliit, turvas.

Kivistised

Välja on pandud Eestis leiduvate põhiliste fosiilirühmade esindajate näidised ja 6 näidispala määramiseks. Tekstide ja jooniste abil saadakse teada, kuidas fossiilid on tekkinud, kuidas olid mereloomad kohanenud eluks Vanaaegkonna meredes, kuidas ära tunda enamlevinud fossiilie ja millistest kivimitest ja kohtadest neid leida võib. Abimaterjale kasutades määratakse 6 eksemplari fossiilirühma kuuluvus. Harjutatakse fossiilide otsimist etteantud kivimipaladest. Lahendatakse fossiili-ristsõna.
Tutvutakse loodusmaja kivitoa vitriinis olevate fossiilide näidistega.

Näidispalad: trilobiit, peajalgne, tabulaadid ja üksikkorallid, okasnahksed, käsijalgsed, sammalloomad, stromatopoor. 

Tagasiside ja hindamine

Tagasisidestamine toimub nii programmi käigus kui programmi lõpus kokkuvõtet tehes, kus iga rühm annab ülevaate ühe teema läbimise tulemustest, huvitavamatest ja raskematest ülesannetest. Programmis osalev õpetaja annab tagasiside kirjalikult selleks koostatud lehel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• tunneb kõige tavalisemaid kivimeid moodustavaid mineraale, Eestis enamlevinud kivimitüüpe ja Vanaaegkonna meredes elanud loomade kivistisi;
• tunneb Eesti olulisemaid maavarasid ja nende kaevandmisega seonduvaid probleeme, mõistab paremini inimese ja tema elukeskkonna vastastikust mõju;
• oskab käsitseda uurimiseks vajalikke töövahendeid ja nende abil määrata tavalisemaid mineraale ja kivimeid.
Areneb õpilase vaatlusoskus, iseseisva töö oskus tekstist olulise info leidmisel ja praktiliste ülesannete lahendamisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub valdavalt põhikooli geograafia, aga ka loodusõpetuse, keemia ja bioloogiaga ning põhineb uurimusliku õppe meetodil. Kõige otsesemalt seondub õppeprogramm loodusgeograafia 7. ja 9. kl. käsitletavate geoloogia ja pinnamoe teemadega.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt oodatakse osalemist programmis sel määral, et ta saaks lõimida läbitud ülesandeid oma aines.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Eesti kivimid ja maavarad
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_kivimid_ja_maavarad.pdf(61.54 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022