rähn

Lasteaias läbiviidav keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Läbi jutustatud lugude, mõistatuste, küsimuste ja mängude õpivad lapsed arutlema ja üldistusi tegema. 

 

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Study result:

1) tutvub mänguliselt, kasutades erinevaid meeli, mitme looma- ja taimeriigi esindajaga ja väärtustab elurikkust;
2) mõistab loomade seoseid ümbritseva keskkonnaga ning inimese mõju loodusele;
3) saab lihtsate näidete põhjal aru põhjus-tagajärg seostest;
4) tunneb looduse vastu huvi ja on positiivse suhtumisega ning käitub looduses vastutustundlikumalt;
5) kasutab oma loovust ja fantaasiat tegevustes ning ülesannete lahendamisel.

Interdisciplinary integration:

5.ptk, § 17 Valdkond „Mina ja keskkond“ sisu 2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;  2) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Methods:

Meetodid:

1) interaktiivne jutustus, arutlused lastega,

2) loodushariduslik mäng,

3) rühmatöö.

Programmis kasutatakse materjale loodusmuuseumi õppekogudest ning spetsiaalselt selle programmi jaoks tehtud ja kogutud materjale (loomanahkade komplekt koos pildimaterjaliga, suur-kirjurähni ja metsnugise topised, rähni munade ja keele mulaažid, sinilille seemned ja päris sipelgaid luubiga uurimiseks).

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja lapsi.

Ruumis peaksid olemas olema liigutatavad lauad ja toolid või matid põrandal, millel lapsed saaksid istuda. Ruum võiks olla nii suur, et saame seal veidi ka ringi liikuda.

Target group:

Lasteaed

Duration:

1 tund

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

110€

Additional info:

110€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele lasteaedadele lisandub transpordi tasu 

Place of performance:

Lasteaed, siseruumid

Program performer:

Ly Vetik

Language:

Eesti keel

Last saved:

25.02.2021

Long description:

Programm toimub lasteaias. Lasteaia ruumidesse luuakse 4 loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat interaktiivset tegevuskeskust, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja. 

Programmi sissejuhatavas osas toimub lühike tutvumismäng ja iga õpilane saab endale erineva looma pildiga kaelasildi, mille abil toimub gruppidesse jagunemine. Igas keskuses lahendatakse küsimus: mis erinevatel aastaaegadel looduses toimub, kuidas see loomi ja taimi mõjutab ja mida nad teevad, et hakkama saada läbi jutustuste, arutluste, rühmatööde.

Õppeprogrammi lõpetab õpilaste loovust arendav tagasiside mäng, millega kinnistatakse varem kuuldut nähtut.