Elu mullas

Kuigi muld on üks meie planeedi olulisem loodusvara, jääb see tihti tähelepanuta. Programmi käigus räägitakse, mis teeb mullast mulla ja et nii mulla sees kui peal käib vilgas elu. Kui seal poleks elanikke, siis poleks olemas ka mulda - selle asemel oleks elutu pinnas, kus ei kasvaks midagi. Lastele arusaadavalt selgitatakse mulla kui ökosüsteemi olemust. On nii teoreetilist juttu kui praktilisi tegevusi ja mänge. Lapsed saavad otsida elu nii mulla pealt kui mulla seest, ise mulda kaevata ja sõeluda ning seda mikroskoobi all uurida.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed saavad vahetu kogemuse ümbritsevast loodusest, ka sellest osast, mida esmapilgul ehk tähele ei pane või palja silmaga ei näegi. Oskavad märgata mikroskoopilist loodust ja mõistavad selle tähtsust, oskavad käituda loodust ja teisi arvestavalt.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga puudutates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi "Mina ja keskkond" ja "Liikumine".
Põhikooli riikliku õppekavaga seostub programm keskendudes l kooliastme loodusainete ainevaldkonna teemadele "Organismid ja elupaigad" ning "Organismide rühmad ja kooselu".
Programmi käigus lõimuvad ainevaldkondadena omavahel enim loodusõpetus, bioloogia, geograafia ja kehaline kasvatus.
Kõik riiklikus õppekavas loetletud pädevused, peale digipädevuse, saavad samuti õppekäigu jooksul läbi erinevate tegevuste toetatud. Programmi käigus toimub peale vaatlemise, märkamise ja praktiliste tegevuste palju teemakohaseid arutelusid, millede eesmärk on lapsi mõtlema panna, neid julgustada ja innustada tegutsema, misläbi ka nende pädevused mitmekülgselt arenevad.

Vastavalt riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonnas ettenähtule kujundab ja arendab programmil osalemine õpilase loodusteadlikku pädevust ehk suutlikkust väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. Samuti õpilase oskust juba varakult, oma eale vastaval tasemel vaadelda, analüüsida ning selgitada elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi ja leida lahendusi, rakendades omandatud teadmisi ja oskusi. Väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi, hinnata looduses viibimist. Samuti nagu õppekavas ettenähtult loodusainete õpetamise kaudu, nii taotletakse ka programmi läbiviimisel, et õpilane tunneks huvi ümbritseva elukeskkonna ja selle uurimise vastu ning oleks motiveeritud seda edasi tegema. Samuti innustab programmil osalemine oskust märgata ja sõnastada looduse ja keskkonnaga seonduvaid probleeme, esitada asjakohaseid küsimusi ning saadud teadmiste põhjal teha ja põhjendada lihtsamaid teemakohaseid otsuseid. Lisaks oskab õpilane väärtustada elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundtelikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise.

Programmi käigus tunneb õpilane rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab tegutseda üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas. Samuti oskab ilu märgata ja hinnata, hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.

Meetodid:

Programmi läbiviimisel kasutatakse mitmeid erinevaid õppemeetodeid: vaadeldakse ja märgatakse, arutletakse, uuritakse pildimaterjali, tehakse käelist tegevust, mängitakse mänge. Lastel on võimalus töötada nii üksi kui mitmekesi koos.
Vahenditena on kasutusel mullapuur, mikroskoobid, sõelad, kühvlid, fotod mullaga seotud elusolendite kohta, voolimissavi või kleebispaber ning looduslikud vahendid.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

Programmile tulijad ise midagi kaasa võtma ei pea, kõik tegevuseks vajalikud vahendid antakse osalejatele programmijuhtide poolt.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale (mugavad looduses viibimiseks sobilikud riided ja jalanõud, märjema ilma korral vihmakindlad riided, kummikud)!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Kohtume programmile tulijatega bussipeatuse juures ja suundume sealt üheskoos programmi toimumispaika.

Programmi toimumispaigas on tugiisiku kaasabil võimalik liikuda ka ratastooliga.

Kuna viibime looduses, siis tualeti kasutamise võimalus puudub.
 

NB! Kõik meie programmid on suunatud ainult Tallinna munitsipaallasteaedade vanemate rühmade (6-7 aastased eelkooliealised) lastele ja I kooliastme õpilastele!

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita - Kose õpitoa privaatne õueala aadressil Kose tee 58

Läbiviimise asukoht:

59.458528626915, 24.8473191

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/leholakhk/Tutvustus-ja-kontakt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm algab tutvumisringiga (ca 15 minutit), kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Umbes tunni aja jooksul jagatakse läbi erinevate tegevuste lastele teadmisi mulla kohta - milleks see oluline on, kes seal elavad ja millega tegelevad. On nii teoreetilist juttu kui praktilisi tegevusi ja mänge. Lapsed saavad otsida elu nii mulla pealt kui mulla seest, ise mulda kaevata ja sõeluda ning seda mikroskoobi all uurida. 

Arutleme, et taimede kasvamiseks vajalik muld on keeruline keskkond, mis koosneb ühtaegu nii elusast kui ka eluta osast ja mulla üks olulisemaid komponente ongi elusorganismid. Neist kõige väiksemad on silmale nähtamatud bakterid, vetikad, seened ja ainuraksed loomad, kes elavad mullavees. Nende arv ühe grammi mulla kohta ulatub miljonitesse, mõnikord isegi miljarditesse.

Muld tekibki pinnasest ja kõdust taimede, usside, hulkjalgsete, hooghännaliste, seente, bakterite ja teiste mullaelanike elutegevuse tulemusel.

Olenevalt ilmast kasutame käelise tegevuse käigus lisaks looduslikele vahenditele (muld, liiv, oksad) kas voolimissavi (voolime vihmaussi) või kleebispaberit (meisterdame mullakaarti). Programmi käigus kasutatavad vahendid on märgitud "Meetodid ja vahendid" lahtris.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega (ca 15 minutit), kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi vestluse käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Viimati uuendatud:

02.03.2023