mulla teke

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Muld ja pinnakate” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest.

Programmi käigus kirjeldatakse mullaprofiili, mõõdetakse erinevate mullahorisontide keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) ning võetakse proovid. Programmi teises osas uurime mulla koostist mikroskoobiga ning võrdleme seda erinevate pinnakattesetete kui mulla lähtekivimi koostisega.

Programm sobib täiendamaks II kui ka III kooliastme loodusainete tunde. Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliastmele Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetus, teemad muld, soo/turvas, pinnamood, pinnavormid. Osalejate arv: 16-20 õpilast

Õppeprogrammi läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.

Additional info:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Language:

Eesti keel

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Material author:

TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus

Format:

Õppekomplekt

Keywords:

License:

lihtlitsents

Last saved:

10.08.2020