Tiik
Pernova Hariduskeskus

Programm annab ülevaate, kuidas seemest kasvab taim ja õpilased saavad osa praktilisest tegevusest ja jälgida taime kasvamist.

 • tutvumine Pernova Loodusmaja talveaia ja õueala taimede elukeskkondadega;
 • taimede erinevuste leidmine ja võrdlemine;
 • õppefilmi vaatamine taime elutsükkilist;
 • seemnete külvamine mulda;
 • taime kasvamise jälgimine edasiste juhiste põhjal;
 • uurimislehe täitmine ning analüüsimine rühmatööna oma koolis.

Programm viiakse läbi Pernova Talveaias ja  seemnete küvamiseks ettevalistatud botaanika klassis.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

teab ja selgitab taime elutsüklit;
kasvatab ise seemnest taime ning oskab näite põhjal kirjeldada taime erinevaid kasvufaase;
teab, et taimed vajavad erinevaid kasvukeskkondi ning neil on erinevad kohastumused;
saab teadmise lihtsama uurimisega seotud meetodist (jälgimine, mõõtmine ja tulemuste kandmine tabelisse).

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab õpi-, suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist. Oskus teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete puhul.

Ainetevaheline lõiming: Loodusõpetuse ainekava – aastaajad; organismid ja elupaigad; organismide rühmad ja kooselu. Eesti keele ainekava - lugemine, info otsimine, andmete ülesmärkimine töölehele. Matemaatika ainekava - mõõtmine, mõõtmstulemuste kandmine tabelisse.

Ainetevaheline lõiming  aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Methods:

Meetodid: vestlus, suhtlemine, arutelu, õppemäng, jutustamine pildimaterjali põhjal, vaatlus ja taimede uurimine.

Vahendid: taimed, seemned, vaatlusleht, õppefilm, fotomaterjal, sõnamäng.
 

Guidance for teacher:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud ja selga ilmastikule vastav riietus.

Kõigil programmis osalevatel õpilastel palun kaasa võtta kaanega karp ( vähemalt uuruses 10x10x4cm) seemnete külvamiseks.

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Place of performance:

õppeklass/ talveaed, loodusmaja õueala

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Evelin Nigula (Aianduse BSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt. Lisaks keelekümblusõpe võimalus.

Language:

Eesti keel

Last saved:

18.02.2021

Long description:

Programm koosneb arutelust, vestlusest, õppefilmist ja praktikumist.

Sissejuhatus teemasse (30 min):

 • õppefilm „Seemnest kasvab taim“;
 • arutelu - erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed);
 • ringkäik Pernova talveaias - taimedega tutvumine ja erinevate kasvukeskkondade võrdlemine. Sõnamäng „Taime elutsükkel“.

Paktikum (40 min):

 • rühmatööna iga õpilane külvab seemned muld;
 • selgitatakse edasist taime kasvatamist. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend.

Kokkuvõte (20 min):

 • arutelu „Mida uut sain teada“ ja selgitused;
 • korratakse üle, kuidas toimub taime elutsükkli jälgimine ja uurimisandmete kandmine töölehele.