placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi allmaa- ja karjääriviisilisest kaevandamisest ja tööstusalade kolmest rekultiveerimise viisist.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Teab kahte põlevkivi kaevandamisviisi
 Teab kolme karjääri rekultiveerimise viisi
 Omab ülevaadet põlevkivi kaevandamise erinevatest mõjudest keskkonnale
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geoloogia: Settekivimid.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, praktilised ülesanded, arutelud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

320€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 320.- eur/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 470.- eur/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

28.03.2022