Alpi võipätakad
Anne Teigamägi

Toimub Viidumäe looduskaitsealal.

Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”. Allikasoodes kohtame Viidumäele iseloomulikke taimharuldusi nagu Saaremaa robirohi, erinevad orhideelised, alpi võipätakas jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades.

Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane on kogenud tavalisest lamedast Saaremaast oluliselt erinevat pinnamoodi ja oskab põhjendada järsu kaldaastangu teket Kesk-Saaremaal.
Õpilane oskab selgitada rändrahnude päritolu Eestis.
Õpilane teab Saaremaa geoloogilist kujunemislugu.
Õpilane on oma silmaga näinud mõnda Saaremaa kuulsamat taimharuldust (kevadel alpi võipätakas, sügisel Saaremaa robirohi) ja teab, millises kasvukohatüübis ta kasvab.
Õpilane mõistab looduskaitse tähtsust ja selle seost igapäevaeluga ja looduse kaitsmise vajalikkust järeltulevate põlvede jaoks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Toetab 5. klassi loodusõpetuse teemasid "Pinnavormid ja pinnamood", "Soo elukeskkonnana", 6. klassi loodusõpetuse teemasid "Mets elukeskkonnana", "Elukeskkonnad Eestis", "Eesti loodusvarad", "Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis", 8. klassi bioloogia teemasid "Taimede tunnused ja eluprotsessid", "Ökoloogia ja keskkonnakaitse", 7. klassi geograafia õppekava teemat "Pinnamood", 8. klassi geograafia teemat "Kliima", 9. klassi geograafia teemat "Euroopa ja Eesti pinnamood". Toetab põhikooli õppekava läbiva teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" omandamist.

Meetodid:

Meetodid: Jutustus, matkamine, vaatlus, töölehe täitmine, arutelu gruppides.

Vahendid: tööleht, pildid Läänemere taganemise iseloomustamiseks, kirjutusvahendid

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikukindlad riided. Õpilastel võiks kaasas olla oma kirjutusvahend töölehe täitmiseks.

Kaasas võiks olla kerge eine, mida saab tarbida peale õppekäigu lõppu puhkealal.

Õpetaja roll õppekäikudel on tagada õppeprogrammi võimalikult sujuv läbiviimine: tagada vajadusel kord ja laste kaasamine.

Õpetaja annab tagasisidet peale programmi läbi keskkonnaharidus.ee portaali.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Matkaraja pikkus on umbes 2,5 km. Kuna laskutakse alla 18 m kõrgusest rannikuastangust, siis ei sobi ratastooliga liiklejatele, teiste erivajadustega osalejatele sobilik.

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskaitseala, Allikasoo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.297560657579, 22.094964981079

Programmi läbiviija:

Triin Reitalu, põline Viidumäe elanik, PhD taimeökoloogia

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Viidumäe looduskaitseala allikasoo õpperajal.

10 min Kogunemine Viidumäe loodukaitseala keskuse parklas Audakul, seal võtab teid vastu juhendaja. Viidumäe asendi tutvustamine kaardi alusel ja õpperetke eesmärgi tutvustamine. 

30 min Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale, arutleme rändrahnude leidumise põhjuste üle ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”.

30 min Allikasoodes uurime lähemalt Viidumäele iseloomulikke taimharuldusi nagu Saaremaa robirohi, erinevad käpalised, alpi võipätakas, porss jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades. Saame teada, miks just selles kohas kasvab nii palju taimi, mida mujal Eestis ei leidu. Arutelu looduskaitse vajalikkuse ja soode kuivendamise üle, soode kuivendamise põhjused ja selle seos elurikkuse ning kliima muutustega.

10 min Tagasiteel uuritakse vaigutatud mände ja arutletakse nendel olevate märkide põhjuste üle.

10 min Õppeprogrammi kokkuvõte, õppelehe täitmine.

Õppeprogrammi lõpus on võimalik einestada looduskeskuse parklas olevas RMK puhkekohas või kehvema ilma korral ka Keskkonnaameti teabetoas, kust saab täiendavat infot Viidumäe kohta.

Viimati uuendatud:

21.05.2022