Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1 tund

Place of performance:

Palade Loodushariduskeskus

Program performer:

Palade Loodushariduskeskus

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Hiiumaa asub Lääne- Eesti Saarestiku Biosfääri Programmialal, kuuludes ülemaalisse UNESCO kaitsealade võrgustikku. Palade Loodushariduskeskuse üheks tähtsamaks eesmärgiks on biosfääri programmiala ideede ja eesmärkide tutvustamine, sidudes looduskaitse ja inimtegevuse. Programm toetub samanimelisele slaidikavale. Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid ja toimub lähtudes aktiivõppe meetoditest. Õppeprogrammi kirjeldus: Programmi käigus antakse ülevaade biosfääri programmialadest maailmas, nende rajamise tähtsusest ja olukorrast. Olulisel kohal on selgitada biosfääri programmiala olemust, eesmärke  ja tähtsust Eestis. Käsitletakse mõisteid: rohemajandus, mahetoodang, loodusturism, ökoturism. Püütakse leida ideid kogukonna ja keskkonnakaitseliste teemade lahendamisel. Õppeprogramm algab muusikaga seotud temaatilise slaidikavaga. Järeldused ja tekkinud ideed vormistatakse rühmatööna. Põhiteemaks kogukond ja keskkonnakaitse (looduskaitse),“ MINA  JA VALIKUD“.  Õppeprogrammi lõppedes esitletakse ja vajadusel kaitstakse oma ideid ja ettepanekuid. Seos teemadega õppekavas:  Looduskaitse Eestis, keskkonnakaitse, kaitsealad, biosfääri programmiala, liigiline mitmekesisus, pärandmaastikud, rohemajandus, mahetoodang, keskkonnamärgid, looduskaitse ja kogukonna tegevus, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus, kultuuriline identiteet, väärtus ja kõlblus.  
Maksumus: 40.- eurot