Jõe suudme ja mereranniku ökosüsteemi võrdlus
M.Janssen

Kontseptsiooni "Inimene ja meri" (Hohe Tied e.V, Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppe programm. Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida mereranna ökosüsteemide abiootilisi ja biootilisi tegureid, saadud andmeid võrrelda, näidata organismidevahelisi seoseid.

Programmi pakutakse vene keeles ja  viiakse läbi ainult suvel,  jõe suudmes, kus uuritakse jõe ökosüsteemi. Seejärel suunduvad osalejad mereranda. Läänemere kaldal viivad osalejad läbi programmi teise osa, teevad järeldusi ja analüüsivad saadud tulemusi.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Õpilane:
Oskab: -käituda looduses
- sooritada vaatlusi, vormistada tulemusi ja neid suuliselt ning kirjalikult esitada
- kasutada uurimisvahendeid ja -määrajaid
- luua loogilisi seoseid organismide elukeskkonna ja kohanemise vahel
- töötada grupis
Teab: - põhilist teavet Läänemere kohta
-seoseid:
elusa ja eluta looduse vahel,
jõe ja mere ökosüsteemides elutsevate organismide vahel,
inimtegevuse ja mere ning ranniku seisukorra vahel
Hindab: Läänemere unikaalset ökosüsteemi ning oskab kaitsta Eesti loodusväärtusi

Interdisciplinary integration:

Teaduslik uurimismeetod

7. klassi geograafia - Läänemeri. Rannikuala ja rannikutüübid

8. klassi bioloogia- inimtegevuse mõju ökosüsteemidele

-elusa ja eluta looduse tegurid ning nende mõju eri organismirühmadele

Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

Methods:

Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid: mängu, modelleerimist, vaatlemist, uurimist, väitlust, grupitööd

Guidance for teacher:

Tegevused toimuvad rannikul, osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi.

Kaasa võtta oma toidukott.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

15

Occurence time:

Suvi

Price:

100€

Additional info:

Õppeprogrammi väljatöötamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti nr 4709 „Keskkonnateadlikkuse aktiivõppe programmi „Läänemere rannik" väljaarendamine Narva-Jõesuus" raames.

Place of performance:

Narva jõe kallas ja mererand Narva-Jõesuus või mererand Sillamäel ja Sõtke jõe kallas

Location of execution:

59.3971717, 27.7638499

Program performer:

Natalja Hripunova

Language:

Vene keel

Last saved:

21.04.2021