Keskkonnaamet soovitab distantsõppes kasutada ka keskkonnahariduslikke veebikeskkondi

Autor:

admin

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond teatanud, et keskkonnahariduslikke õppeprogramme ei toimu eeldatavalt kuni 1. maini 2020. Märtsi lõpus hindame olukorda küll uuesti, aga seniks soovitame õppetöö korraldamisel kasutada Keskkonnaameti tellimusel valminud veebikeskkondi.

Keskkonnakompass www.keskkonnakompass.ee on õppevahend mis lõimib erinevaid õppeaineid ning sobib koosluste ja liikide tundmaõppimiseks. Peamine sihtrühm on põhikool, kuid sobib ka gümnaasiumiõpilastele uurimusliku õppe läbiviimiseks.

NatureGate eLoodus  e.loodus.ee on õppevahend eluslooduse objektide tundmaõppimiseks, määramiseks, vaatlemiseks. Kasutajad saavad osaleda sisuloomes nii individuaalselt kui ühisõppeliselt. Õppevahend on avatud metoodika laiendamiseks ja mugandamiseks vastavalt vajadustele. Sihtrühmaks on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning kõik loodusehuvilised. Kõikide käsitletavate liigirühmade juurde on koostatud ka õpiülesannetega töölehed, mille loomisel on silmas peetud eelkõige ülevaate andmist erinevatest võimalikest tööülesandetüüpidest, mida oleks käesoleva veebikeskkonna abil võimalik rakendada. Töölehed leiab siit http://e.loodus.ee/ET/avaleht/toojuhendid/

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”. 2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi. Lühifilme toetavad töölehed, mis annavad inspiratsiooni teemaarendusteks ning sisaldavad paari teemakohast küsimust, millele kas üksi või rühmatööna vastata. Klipid koos töölehtedega leiab siit:  https://www.keskkonnaharidus.ee/foto-ja-video-pank/keskkonnahariduslikud-oppeklipid/okoloogilised-pohiprotsessid/

Veeteemaline õpimapp https://www.keskkonnaamet.ee/veemapp/  koondab teemad alates vee kaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni. Veemapi peatükid sisaldavad terviklikku infot Eesti põhja- ja pinnaveest, samuti vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub vee säilitamisele ja sellele, miks see oluline on - mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Iga teemat illustreerivad joonised, kaardid ning autorite fotod. Kaardirakendusest leiad infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning reoveepuhastusjaamade kohta. Õpimapp on allalaetav ka pdf-formaadis, sisaldab ka kolmele vanuseastmele koostatud töölehti.