placeholder

Õppeprogramm viiakse läbi Alutaguse Matkaklubi ja Vaivara Sinimägede Muuseumi koostöös. 

Programmis osaleja:

Ø mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul

Ø mõistab maastiku eripära ja II maailmasõja lahingute vahelisi seoseid

Ø oskab ennast positsioneerida maastikul ja teab kaardiõpetuse algtõdesid   

Ø mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid: huvi looduse ja keskkonna vastu võimaldab väärtustada looduse mitmekesisust, sh elurikkust ; ühiskonna ajalugu ja kultuuri ning loodushoidu ja kestlikkust. 

Sinimägede muuseumi külastus , mille käigus saadakse ülevaade kuidas ja miks mõjutas kohalik maastik tegevusi I ja II ilmasõjas. Arutleme kuidas sõjad ja asustuse teke on mõjutanud Sinimägede maastikku ning  kas asustus mõjub Sinimägede maastikukaitsealale positiivselt või negatiivselt.

Retk Sinimägedel annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest ning inimtegevusest ja mõjust maastikule.       Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiline  ülesanne -kaardi visandi koostamine aktiivõppe meetodite nagu grupitöö ja ajurünnak kasutamisega 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut.Tagasiside küsimine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmis osaleja:
mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul. huvi looduse ja ümbritseva keskkonna vastu võimaldab väärtustada looduse mitmekesisust, sh elurikkust, ühiskonna ajalugu ja kultuuri ning loodushoidu ja kestlikkust.
mõistab maastiku eripära ja II maailmasõja lahingute vahelisi seoseid
oskab ennast positsioneerida maastikul ja teab kaardiõpetuse algtõdesid
mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära. Programmi sisu ja tegevused aitavad kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele; programmi teema kontekstis käsitletakse inimese tegevuse mõju ja looduskeskkonna olukorra vahelisi seoseid


Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood.

PK ja gümnaasiumi ajalugu: Põhjasõda, I ja  II maailmasõda, Vabadussõda.

Gümnaasium: Geograafia: Rahvastik ja majandus.

Loodusõpetuse ja ajaloo lõiming

Meetodid:

Meetodid: ekspositsiooni külastus koos õppefilmi vaatamisega, paikvaatlused, kaardi lugemine, positsioneerimine, plaani koostamine koos võrdluse ja  analüüs, grupitöö ja ajurünnak.

Õppematerjalid ja vahendid:

 näitlikud materjalid nagu skeemid ja pildid ning kaardid 

 muuseumi ekspositsiooni vahendid

 joonistamisvahendid ja alused

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära on  künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep ja võimaluse korral taskulamp.

Programm on eelneval kokkuleppel kohandatav erivajadusega õpilastele.

Soovi korral antakse programmi vahepeal aega lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 1 õpetaja. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 3 rühma.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4,5 tundi

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

350€

Läbiviimise koht:

Vaivara vallas Sinimäed ja Vaivara Sinimägede Muuseum

Läbiviimise asukoht:

59.372580076823, 27.87360065

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Vaivara Sinimägede Sihtasutus ja Alutaguse Matkaklubi

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Sinimäed-ainulaadne maastik
Author:
Ivika Maidre
Sinimäed-ainulaadne maastik.pdf(217.25 KB)

Fail sisaldab programmi kirjeldust.

Pikk kirjeldus:

Tegevuste käik

Õppeprogramm koosneb kolmest põhiosast.

Sinimägede muuseumi külastus , mille käigus saadakse ülevaade kuidas ja miks mõjutas kohalik maastik tegevusi I ja II ilmasõjas. Arutleme kuidas sõjad ja asustuse teke on mõjutanud Sinimägede maastikku ning  kas asustus mõjub Sinimägede maastikukaitsealale positiivselt või negatiivselt.

Retk Sinimägedel annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest ning inimtegevusest ja mõjust maastikule. Retk algab Vaivara Sinimägede muuseumi juurest Pargi- ehk Lastekodumäele, kus arutleme Sinimägede tekke üle ja on võimalik külastada I maailmasõja ajal  mäe sisse rajatud käike, kus on näha ka mäe sisemust. Edasi liigume Põrguaugu ehk Grenaderimäel, kust vaatleme ümbritsevat maastikku ja ka Tornimäge. Antakse ülevaade toimunud lahingutest ja järgnenud muutustest maastikupildis (metsa kadumine, pinnase teisaldamine jne).      Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiline  ülesanne -kaardi visandi koostamine

Piirkonna kaardi lugemine, enda positsioneerimine külastusteekonnal  ja  maastiku elementide analüüs Sinimäe alevikus. Koos juhendajaga visandatakse muuseumi lähiümbrus.  Grupp jagatakse väiksemateks rühmadeks (8-6 õpilast rühmas) ning juhendaja näitab ära visandatava ala, rühmad saavad selle ala piirides liikuda. Juhendaja annab ülevaate  kaardi koostamise põhimõtetest ning reeglitest.  Ülesande lahendamiseks lepitakse kokku kindel aeg, max 30 minutit. Meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak. Aja lõppedes analüüsitakse tehtut koos juhendajaga (ilmakaarte olemasolu, objektide õiget paigutamist jne) ning näidatakse ära vead, kui neid on. 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut.

Tagasiside küsimine:

Pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt õpetajatelt suuliselt ja e-maili teel  tagasisidet.  

 

Viimati uuendatud:

10.06.2022