Vaade merele
Eleri Inno

Oleme mereriik ja seetõttu on meid meelitamas avarad merevaated. Kääruline rannajoon ja vahelduvad maastikud pakuvad igal teekäänakul midagi omapärast.
Õpperetke vältel jalutame kõrgel Rannamõisa pangal, kus asub Aura loodusrada. Pangalt avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Uurime, kuivõrd erineb taimestik panga peal ja panga all. 
Käime mere ääres, räägime Läänemerest ja uurime rannikumere elustikku. Avastame pangapealset liigirikkust, kuulame linnulaulu. 

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab iseloomustada Läänemerd ja riimveekogu elustiku eripära
• selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab, mis on Põhja-Eesti klint
• tunneb erinevaid kooslusi panga peal ja pangametsas
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu. 

Juhis õpetajale:

Retke pikkus umbes 3,5 - 4 km
Kestus 2,5 tundi

Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud maastikul liikumiseks. Vihmaga võivad mere äärde viivad trepid olla libedad. Kaasa võtta juua ja kehakinnituseks mõni võileib.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tabasalu looduspark

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

05.04.2021