Vaade merele
Eleri Inno

Oleme mereriik ja seetõttu on meid meelitamas avarad merevaated. Kääruline rannajoon ja vahelduvad maastikud pakuvad igal teekäänakul midagi omapärast.
Õpperetke vältel jalutame kõrgel Rannamõisa pangal, kus asub Aura loodusrada. Pangalt avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Uurime, kuivõrd erineb taimestik panga peal ja panga all. 
Käime mere ääres, räägime Läänemerest ja uurime rannikumere elustikku. Avastame pangapealset liigirikkust, kuulame linnulaulu. 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab iseloomustada Läänemerd ja riimveekogu elustiku eripära
• selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab, mis on Põhja-Eesti klint
• tunneb erinevaid kooslusi panga peal ja pangametsas
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu. 

Kasutame binoklit.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, jalanõud maastikul liikumiseks. Vihmaga võivad mere äärde viivad trepid olla libedad. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/retk-tabasalu-looduspargis

Retke pikkus umbes 3,5 - 4 km
Kestus 2,5 tundi

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tabasalu looduspark

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime. Looduspargi tutvustus kaardi abil. Programmi tutvustus ja kuidas rajal liigume, mida eriti tähele panna (panga servale ei tohi minna, ettevaatust treppidel).

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud,  taimed, klint, Läänemeri, Läänemere elustik.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. 

Retkel võimalik 30 min söögipaus, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021