Räätsaretk
Kristi Toom

Retk räätsadel läbi raba, kus õpitakse tundma taimi, mida rajal näeme, püüame
leida sealsete elanike tegevusest jälgi. Retke käigus saab teada soode tekkest,
arengust, sealsest taimestikust ja loomastikust.
Õppeprogramm toimub igal aastaajal!

Õpipädevused:

enesekohased oskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

seoste leidmine õpitus, mõõtmised maastikul, koostöö arendamine.
I kooliaste: Programm hõlmab nii looduslikku kui ka majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist
keskkonda. Erilist tähelepanu pööratakse õpilaste keskkonnateadlikkuse kujunemisele.
Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Õpitakse
mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust looduskeskkonnast ning
inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Arendatakse tahet ja valmisolekut kaitsta looduskeskkonda
ning kujundatakse säästvaid väärtushinnanguid ja hoiakuid. Programmil osalenud õpilane teab,
kuidas sood tekivad ja arenevad, millised on elutingimused soos, teab soode tähtsust, tunneb
põhilisi rabataimi. Oskab kirjeldada raba ja metsa erinevusi. Teab põhilisi rabas elavaid loomi ja
linde. Oskab kirjeldada turba ja turbasambla erinevaid kasutusviise.
II kooliaste ja vanemad: Arendatakse edasi loodusteaduslikke uurimisoskusi. Kujuneb oskus
teaduslikult ja loovalt mõelda ning probleeme lahendada, sõnastada katse abil kontrollitavaid
väiksema mahuga teadusküsimusi või –hüpoteese ning kujunevad keskkonnahoiakud. Teema
käsitlemine keskendub peamiselt koduümbrusele ja kohalikele keskkonnaprobleemidele.
Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama
end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt.
Programmil osalenud õpilane teab soode arengust, elutingimustest soos, teab soode tähtsust, tunneb
põhilisi rabataimi. Oskab kirjeldada raba ja metsa erinevusi. Oskab kirjeldada turba ja turbasambla
erinevaid kasutusviise. Seostab raba eripära turbasambla ehituse ja omadustega, võrdleb taimede
kasvutingimusi madalsoos ja rabas, oskab selgitada soode tähtsust ja kaitse vajadust. Programmil
osalenud õpilane teab, kuidas sood tekivad ja arenevad, millised on elutingimused soos, teab soode
tähtsust, tunneb põhilisi rabataimi. Oskab kirjeldada raba ja metsa erinevusi. Teab põhilisi rabas
elavaid loomi ja linde. Oskab kirjeldada turba ja turbasambla erinevaid kasutusviise. Oskab
kirjeldada soo erinevaid arenguetappe. Seostab raba eripära turbasambla ehituse ja omadustega,
võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas, oskab selgitada soode tähtsust ja kaitse
vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab riiklikku õppekava loodusteaduste valdkonda (soo elukeskkonnana, teke ja paiknemine, areng: madalsoo, siirdesoo ja raba, elutingimused soos, elustik, tähtsus, turba kasutamine). Soo elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis, Eesti loodusvarad, elus- ja eluta looduse seosed, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

 

Meetodid:

Vaatlused, praktilised tegevused, aktiivtegevused, arutelud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Peale retke võimalik kaasavõetud toidu söömine lõkke juures, tee on retkejuhi poolt

Läbiviimise koht:

Luhasoo, Meenikunno

Maakond:

Võrumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kristi Toom - juhendaja on lõpetanud 2003. a Eesti Maaülikooli, keskkonnakaitse erialal maastikukaitse ja -hooldus. Luua Metsanduskoolis õppinud loodusretke juhiks ning aktiivselt loodusretki ja õppeprogramme läbi viinud alates aastast 2009

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kogunemine parklas. Retk räätsadel läbi raba, kus õpitakse tundma taimi, mida rajal näeme, soode tähtsust, teket ja arengut. Peale retke teadmisi kinnistav arutelu.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

Sissejuhatuses lepitakse kokku ajakava ja pannakse paika ajaliselt, sõltuvalt ilmast ja muudest muutuvatest faktoritest. Tutvustatakse õppeprogrammi eesmärke ja tegevusi. 

Sissejuhatuses peatutakse ka kaardi juures, tuletatakse meelde kaardilugemis oskused.

Raba serval tutvustatakse räätsasid, milleks need on ja räägitakse ka räätsade ajalugu. 

Järgneb retk rabas räätsadel, õppekäigus vaadeldakse raba elukeskkonnana, räägitakse soode tekkest ja arengust, liikidest, rabavee eripäradest, puhta vee olulisusest, looduse hoidmisest jne.

Peale retke raba serval tehakse kokkuvõte ja meenutus retkest, mida uut õpiti, kordamine ja vestlus.

 

Viimati uuendatud:

06.06.2021