Matkasellid looduses
Kristi Toom

Matkasellid looduses on õppeprogramm, kus veedetakse päev looduses, kus õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks. Õpitakse, kuidas iseseisvalt loodus hakkama saada ja ellu jääda, seejuures austades ümbritsevat looduskeskkonda. Õppeprogrammis õpitakse: kuidas puhastada joogivett, kuidas vältida eksimist, lõkke valmistamist eri meetoditel, kerge peavarju ehitamist, looduses toidu kätte saamine, alajahtumise vältimist ja looduses eksinu abistamist, abivahendite kasutamist ellujäämisel. Programm sisaldab palju praktilist õpet.

Programm kinnitab kooliprogrammiga raames õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, energia.

 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt. Liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodust ja iseennast. Väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi, mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.
Osalejad omandavad teadmisi, kuidas vett puhastada ja milleks see vajalik on. Osalejad õpivad tundma loodusmärke ja kuidas neid kasutada orienteerumisel. Osalejad õpivad lõkke valmistamist, hoidmist, kandmist ja kustutamist ning erinevad lõkkevorme. Osalejad õpivad vältima alajahtumist, kuidas kaitsta end tuule ja vihma eest, kuidas valida sobiv koht peatuspaigaks. Osalejad õpivad, mida teha või kuidas käituda potentsiaalse eksimise, õnnetuse või ohu korral.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Aitab luua seost koolis õpetatava ja looduses toimuva vahel. Toetab riikliku õppekava loodusainete valdkonda. Aastaajad. Loomad, linnud, taimed, ilmastik. Toetab praktiliste tööde lülitamisest õppekavasse kogemuste ja oskuste omandamiseks.

II kooliaste:

Inimese mõju keskkonnale, pinnavormid, turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues, esmaabi erinevates olukordades, käitumine õnnetusjuhtumi korral, Eesti metsade iseloomulikud liigid

III kooliaste:

Suundade määramine looduses, inimese mõju keskkonnale, 

 

 

 

Meetodid:

Aktiivtegevused, arutelud, grupitööd, katsed, vaatlused

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3,5 tundi, lisandub lõunapaus

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Looduskool

Maakond:

Võrumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kristi Toom - juhendaja on lõpetanud 2003. a Eesti Maaülikooli, keskkonnakaitse erialal maastikukaitse ja -hooldus. Luua Metsanduskoolis õppinud loodusretke juhiks ning aktiivselt loodusretki ja õppeprogramme läbi viinud alates aastast 2009

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Gruppidena retkejuhi poolt ettevalmistatud ülesannete lahendamine, programmis on kokku viis suuremat ülesannet, mis grupid lahendavad, saades selleks enne iga ülesannet vajalikud teadmised ja vahendid.

Sissejuhatuses tutvustatakse päevakava ja räägitakse matkamisest üldiselt, sealhulgas küsitakse, kui palju on osalejatel olnud kogemusi looduses liikumisel. 

Tegevuste järjekord sõltub ilmast ja aastaajast ning kohandatakse vastavalt oludele, et programmi oleks hea läbi viia.

Tegevused, mida tehakse on seotud puhta vee saamisega loodusest, varjualuse ehitamine, saagi püüdmine, lõksu ehitamine, kala püüdmine, tule tegemine ilma tikkudeta.

Tegevuste sisse ja vahele on lõimitud väiksemad seotud teemad nagu näiteks ilmakaarte määramine, sooja saamine, söödavad taimed jne.

Tegevused viiakse läbi Looduskooli õpperajal metsas.

Peale õppeprogrammi tehakse kokkuvõte, arutatakse mida õpiti ja mida räägiti, kokkuvõte.

Lõpetuseks on lõkke juures võimalik süüa kaasavõetud eine, tee on retkejuhi poolt.

Viimati uuendatud:

06.06.2021