Oosilt Purgatsi järvele
Eleri Inno

Aegviidu on kuulutatud matkapealinnaks. Aegviidu ümbruses asub mitmeid avastamist ootavaid radu. Üks nendest on Presidendirada, mis viib Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale. 2004.aastal toimus esimene Presidendimatk, mis on oma nime saanud meie presidentide Konstantin Pätsi ja Arnold Rüütli järgi. Kuidas, seda räägime juba matkateel. Meie läheme oma matkaga avastama rada, mis viib meid Nelijärvele Purgatsi järve äärde. Rada on väga mitmekesine- kulgeb läbi metsade, mööda oose ja möödub mitmest järvest. Räägime lugusid ja avastame koos loodust. 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu
• oskab kirjeldada metsa kui ökosüsteemi
• teab metsatüüpidele iseloomulikke liike ja nendevahelisi seoseid
• teab loomi, linde, keda metsas kohata võib
• teab, mis on oos ja kuidas see on tekkinud
• teab, kuidas kaitsta elurikkust metsas
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemi. 

Meetodid:

vaatlused, vestlus, avastusõpe, arutelu.

Juhis õpetajale:

Retkele on võimalik tulla nii bussi kui rongiga. Retke pikkus vastavalt sellele, kuidas Aegviitu tullakse. Rongiga tulles ja Aegviidust alustades, ring umbes 7-8 km. Võimalik ajastada matka ka Nelijärvel peatuva ronigiga. Sellisel juhul retke pikkus lühem. Kestus sõltub kui pikka matka soovitakse. Seda saame vastavalt soovile kokku leppida.

Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud maastikul liikumiseks. Kaasa võtta kindlasti juua ja kehakinnituseks mõni võileib.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/matk-presidentide-jalgedes

 

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

125€

Läbiviimise koht:

Aegviidu, Presidendi rada

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Rongiga tulles, võtab retkejuht grupi vastu Aegviidus perroonil. Bussiga tulles lepime kokkusaamise koha eraldi  õpetajaga kokku. Sissejuhatus raja alguses 15 minutit. Piirkonna ja programmi tutvustus, kuidas rajal liigume ning mida eriti tähele panna. 

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, mets, taimed, pärandkultuur, järv, matkatarkused.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Uurime ümbritsevat loodust, kasutame selleks ka erinevaid meeli. Rada on vaheldusrikas, läbib erinevaid kooslusi, oose ja möödub mitmest järvest.

Piknik RMK Nikerjärve telkimisalal kuni 30 minutit. Siin asub kaks kuivkäimlat. 

Programmi lõpus võtame teema kokku, kordame olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime ning igaüks saab öelda, mis talle kõige enam meeldis või mida uut teada sai.

Viimati uuendatud:

30.12.2021