Läänemere imetaja on hüljes

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres elavaid liike ja seal valitsevaid keskkonnatingimusi. Programmi vältel pööratakse suurt rõhku liikide tutvustamisele: levinumad vetikad ja veetaimed, vee-selgrootud, kalad, merelinnud ja -imetajad. Suure põrandakaardi abil vaadatakse üle Läänemere geograafia, arutletakse meres valitsevate keskkonnatingimuste üle. Erinevad näitlikud materjalid aitavad illustreerida, kuidas organismid on kohastunud elama väikese soolsusega vees. Õppeprogramm toimub nii toas kui õues. Loengud vahelduvad praktiliste töödega (lindude määramine, kahvamine, selgrootute määramine).

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
-näitab kaardil Läänemere-äärseid riike, suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;
-selgitab Läänemere väikese soolsuse põhjuseid ja riimveekogu elustiku eripära;
-mõistab, miks looduslik tasakaal Lääenemeres on habras ja suhtub vastutustundlikult merekeskkonna hoidmisessse;
-tunneb ära Läänemere vetikaid ja taimi;
-kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres ja nende rolli ökosüsteemis;
-tunneb Läänemere kalu, linde ja imetajaid;
-tunneb Läänemere selgrootuid ja kirjeldab nende rolli ökosüsteemis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli II kooliastme loodusõpetus ainekavaga "Läänemeri elukeskkonnana".

Põhikooli III kooliastme geograafia ainekavaga "Euroopa ja Eesti veestik".

Loodusõpetuse ja geograafia lõiming: Läänemere kaart.

Läbiv teema: "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Meetodid:

Loeng ja vestlus vahelduvad praktiliste töödega. Praktilisi töid tehakse rühmas või paaris.

Kahvamise vahendid. Binokkel, pikksilm, veebipõhine lindude määraja. Näitlik materjal: vetikate, taimede, selgrootute näidised. Läänemere põrandakaart ja sildid.

Juhis õpetajale:

Me ootame, et õpilased oleksid eelnevalt informeeritud teemast ja programmi toimumise kohast (vt lisainfo). Ootame, et õpetajad jälgiksid, et lapsed käituksid vastavalt headele tavadele ja täidaksid kohapeal kokkulepitud ülesandeid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Kahe rühmaga tulles on programmi hind 180 eurot programmi kohta. 

Riietuse ja jalanõude valikul palume arvestada, et osa ajast viibivad õpilased õues, kus on tihti tuuline ning kahvamiseks ajal on kõige parem kanda kummikuid. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

Õppeklassi ja väliklassi pääseb ligi ratastooliga. Samuti on meil inva-wc.

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://silmalk.ee/kontakt/#tootajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi 1. pool toimub õues. (90 min)

Sissejuhatav vestlus Läänemerest ja seal valitsevatest keskkonnatingimustest. Binoklite ja pikksilmaga lahe ja veelindude vaatlus. (15 min)

Loeng koos näitliku materjaliga: Läänemere vetikad ja taimed, millistes veekihtides vetikad paiknevad ja nende roll meres. (20 min)

Veeputukate kahvamine (alternatiivina õppekäik rannaniidul). (55 min)

 

Programmi 2. pool toimub toas. (90 min)

Läänemere geograafia uurimine põrandakaardi abil. Õpilased arutlevad aktiivselt, milline on rannajoon,ühendus ookeaniga, siltide abil märgitakse ära riigid, tähtsamad lahed, saared, poolsaared, soolsus eri paikades, kalaliikide levik (20 min)

Loeng Läänemere keskkonnatingimustest: võrdlemine ookeaniga, liikide kohastumused väikese soolsusega, filmiklipid vee alt. (30 min)

Loeng Läänemere imetajatest (15 min)

Lindude määramine nutiseadmetega (20 min)

Kokkuvõte: mis on iseloomulik Läänemerele (5 min)

Viimati uuendatud:

11.04.2021