Läänemere elustik
Karin Poola

Õppeprogrammi eesmärk on õpetada Läänemere elustikku, keskkonnaseisundit ja sellega kaasnevaid probleeme. Tegevused õppeprogrammi käigus toimuvad rühmades ja erinevates töötubades. Käsitletakse erinevaid Läänemerega seotud  teemasid, kus rõhuasetus on isetegemisel ja analüüsil.  Töötubade teemad: Läänemere areng, liigiline mitmekesisus, kalad, mereimetajad, limused, võõrliigid, reostuse likvideerimine, vee keemilise koostise määramine, kokkuvõtliku posteri valmistamine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärgiks on õppida Läänemere elustikku, liikide omavahelisi seoseid, toiduahelaid Läänemeres, toitumispüramiidi olemust Läänemere elustiku näitel. Eesmärgiks on, et õpilased uuriksid erinevaid Läänemerega seotud teemasid ja teeksid oma järeldused ise, suudaksid analüüsida tulemust ja esitleda seda kaaslastele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Programm seondub põhikooli riikliku õppekava  II, III kooliastmele  loodusõpetuse, geograafia, bioloogia teemadega  ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Seos teemadega õppekavas: liigiline mitmekesisus, taimed, loomad, keskkonna- ja looduskaitse, Läänemeri, Läänemere areng, kivimid, kivistised, inimene ja meri, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega:

 Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda.  Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Selgitatakse liigirikkuse mõistet ja selle tähtsust, samuti inimtegevuse mõju Läänemere elustikule.

Meetodid:

Luubid, mikroskoobid, prepareerimisvahendid, limuste kojad, gloobus, näidised võõrliikidest, Läänemere teemaga seotud raamatud, suur seinastend Läänemere elustikust, pildimaterjal, 10 liiki kalu.

Aktiiv- ja uurimuslik õpe.

Juhis õpetajale:

 Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja. Õpikeskkond laboris ja õppeklassis on turvaline. Palun looduskeskuse siseruumides kanda vahetusjalatseid.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel rühmade moodustamisel, töökorra tagamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasasolev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast ja toimumiskohast.

Õpetaja kaudu ootab looduskeskus tagasisidet toimunud õppeprogrammile. Õpetaja saab hinnangu anda kas vestluse käigus või tagasisidelehega.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub Palade looduskeskuse õppeklassis ja laboris. Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja. Õpikeskkond laboris ja õppeklassis on turvaline. Palun looduskeskuse siseruumides kanda vahetusjalatseid.

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse õppeklass, labor

Läbiviimise asukoht:

58.951382, 22.8366329

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Läänemere elurikkus
Author:
Karin Poola
Läänemere elurikkus.docx(29.97 KB)

Lisatud fail õppeprogrammist, Läänemere elurikkus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm algab  Palade Loodushariduse õppeklassis.

  • Sissejuhatus teemasse LÄÄNEMERI.  Tegevuste lühitutvustus, töönurkade ja töövahendite  tutvustamine.  Vajadusel rühmade moodustamine, 15 minutit

Algab õpilaste praktiline, põhimõttel, et ülesanded tuleb täita kümnel töölaual olevate materjalide põhjal. Õpilastel tuleb töö lõppedes esitleda selle töölaua teemat, millega tööd alustab. Praktilised iseseisvad tegevused kestavad 40 minutit

Nn puhverlauaks on posteri koostamine Läänemere keskkonnaseisundi ja käite teemal.

        I Läänemere areng

        II Läänemere soolsus ja elustik

        III Toiduahelad, toiduvõrgustik

       IV Läänemere imetajad

       V Võõrliigid Läänemeres

      VI Läänemere limused

      VII Läänemere kalad I

      VIII Läänemere kalad II

       IX Läänemere reostus

       X Läänemere keskkonnaseisund ja kaitse- poster

  • Rühmade kokkuvõtlikud esitused, juhendajapoolsed selgitused,  20 minutit minutit
  • Posterite esitlus, 10 minutit
  • Programmi lõpetamine, kokkuvõte, 5 minutit

 

 

Viimati uuendatud:

18.02.2021