Koolitus
Anne Kivinukk

Keeleõpe põhineb kommunikatiivsel meetodil, kus aktiivsesse tegevusse kaasatakse kõik osalejad. Kursusel on põhirõhk rääkimisoskuse arendamisel läbi erialaste teemade. Keskendutakse eelkõige sõnavara arendamisele ning kõnelemisele. Keelekoolitusel käsitletavaid teemasid ja ülesandeid saab kasutada põhikoolis botaanikakursuse raames. Kolitus toimub õppematerjali “Taimede ehitus ja talitlus” põhjal. Kvaliteetne õppematerjal sobib vene emakeelega laste õpetamiseks. Õppematerjal sisaldab teemakohaseid tekste, keeleõppeülesandeid ning praktiliste tööde kirjeldusi. Lisaks on tekstide ja keeleõppeülesannete juurde koostatud eesti-vene sõnastik.

Käsitletavad teemad on:

  1. Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused selgroogsete loomadega võrreldes.
  2. Taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel.
  3. Taimeraku võrdlus loomarakuga.
  4. Putuk- ja tuultolmlejate taimede võrdlus.
  5. Taimestiku kaitse.

Kodutöö: Osavõtjate ülesandeks on kodutööna ette valmistada eestikeelne esitlus ühel koolituse jooksul käsitletud teemadest ja see koolituse lõpul eesti keeles kaaslastele esitada. Kodutöö konsultatsioon. Õpetajate ettevalmistatud kodutöö esitlemine.

Koolitajad: Signe Abel, Anne Kivinukk.
 

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Koolituse tulemusena on osavõtjad
- parandanud oma eesti keele oskust. On täienenud vene koolide õpetajate erialane sõnavara eesti keeles, tõusnud vilumus nende kasutamisel;
- omandanud keeleõpet toetava õppematerjali “Taimede ehitus ja talitlus”, mis sisaldab õppekavakohaseid tekste, keeleõppe ülesandeid, praktiliste tööde juhendeid ja asjakohast sõnastikku;
- täiendanud teadmisi loodusainete õpetamise meetoditest, uurimusliku õppe põhimõtetest ja IKT võimaluste rakendamisest;
- on täiendanud oma teadmisi Eesti loodusest, tutvunud keskkonnahariduslike võimalustega (loodusõppe keskused ja nende õppekavakohased programmid, õpperajad) Eestis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Kursus on otseselt seotud põhikooli riikliku õppekava teemaga "Taimede ehitus ja talitlus". Kursusel lõimitakse bioloogia, loodus- ja keskkonnakaitse teemasid eesti keele kui võõrkeele õppimisega.

Meetodid:

Botaanika praktikum. Praktilised tööd teemal “Taimede ehitus ja talitlus”: Taimeraku vaatlemine; Õhulõhede vaatlemine; Klorofülli eraldamine lehest; Hapniku eraldumine.

Botaaniline õppekäik Põhja-Kõrvemaale. Tutvumine salumetsa ja liivikute taimestikuga.

Veebipõhised keskkonnahariduslikud materjalid, õppevahendid, mudelid, õppeotstarbelised mängud. Kodutöö laadimine internetikeskkonda.

Õpilaste uurimistööde korraldamisest koolis. Kogemus, ohud, ideed.

Juhis õpetajale:

Kuna tegemist on täiskasvanute täiendkoolitusega, siis kursusel saatvat õpetajat ei osale.

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

80 akadeemilist tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

120€

Lisainfo:

Kursus on projektipõhine ja osaliselt toetatav fondidest.

Läbiviimise koht:

Tallinn, Ida-Viru

Läbiviimise asukoht:

59.433, 24.7323

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

etalon2020@gmail.com
+ 372 552 3290

Programmi läbiviija:

Anne Kivinukk, Signe Abel, lektorid-keskkonnaeksperdid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Taimede ehitus ja talitlus
Author:
Signe Abel, Anne Kivinukk, Sirly Raavel
Taimede ehitus ja talitlus.pdf(1.81 MB)

Bioloogia riiklikule õppekavale vastav materjal eesti keele õppimiseks lõimitud aine ja keeleõppemeetodil.

Keeleõppega kombineeritud täiendkoolitus vene koolide bioloogia õpetajatele
Author:
Anne Kivinukk
Keeleõppega kombineeritud täiendkoolitus vene koolide bioloogia õpetajatele.pdf(53.14 KB)

80 akadeemilist tundi kestev täiendkoolituskursus

Viimati uuendatud:

07.05.2020