Õpipädevused:

enesekohased oskused
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Aktiivõppe programmi läbimise järel õpilane:
• teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid;
• mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid;
• mõistab milline on valdkonna tulevikuperspektiiv;
• oskab näha kaugseire valdkonna oluisust planeet Maa tervisliku seisundi jälgimisel;
• oskab analüüsida spektromeetriga saadud spektreid;
• täiendanud suulist eneseväljendusoskust,
• lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid;
• väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Õppeprogrammi läbimisega on seotud järgmised läbivad teemad riiklikust õppekavast: tehnoloogia ja innovatsioon, elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng.
Riiklikus õppekavas olevatest pädevustest arendatakse järgmisi: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, suhtluspädevus.

Kaugseire on otseselt meie planeet Maa heaolu jälgimisele läbi erinevate aspektide. Näiteks täppispõlluviljelemine, metsade tervisliku seisundi hindamine , õhukvaliteedi monitoorimine ning veekogude heaolu jälgimine. Kõike seda teaduslikku informatsiooni on võimalik ühiskonnaga jagada ning kutsuda inimesi üles keskkonnasäästlikumatele eluviisidele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogrammis käsitletav teema on otseselt seotud geograafia (laamade liikumine, mandrite nimed, kliima, atmosfäär, veestik ja vesi, põld, mets)  ja füüsika (elektromagnetlaine, spekter, sagedus, lainepikkus) õppeainetega.

Ainetevaheline lõiming toimub läbi töölehtedel olevate ülesannete, kus näiteks tuleb koostada kaugseire teemaline teemantluuletus, arvutada protsenti, kasutada meelde jätmise tehnikat

Meetodid:

Vestlus,arutelu, rühmatöö, uurimine, töölehtede täitmine, ettekannete tegemine, käeline tegevus.

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi viivad läbi keskuse kaks juhendajat. Õpetajal on võimalus rõõmu tunda ja kõrvalt jälgida õpilaste osalemist õppeprogrammis. Kindlasti põnevaks osutub ettekannete kuulamine.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4,5 tundi

Grupi suurus:

35

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

385€

Lisainfo:

Õppeprogrammi gümnaasiumi töölehed on leitavad siit: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/kaugseire-aktiivoppeprogrammi-materjalid-gumnaasiumile

Õppeprogrammi põhikooli töölehed on leitavad siit: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/kaugseire-aktiivoppeprogrammi-materjalid-pohikoolile

Õppeprogrammi algusaega saab valida vahemikus kl 9.30 - 11.30.

Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.

Aktiivõppeprogrammide väljatöötamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Läbiviimise koht:

Tartu Observatooriumi siseruumid

Läbiviimise asukoht:

58.265756018308, 26.465688943863

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

tovisit@ut.ee
+372 737 4521

Programmi läbiviija:

Triin Sumberg (pikaaegne kogemustega kosmoseteemaliste õppeprogrammide läbiviija) ja Tõnis Rüütel(geograafiaõpetaja magister)

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Aktiivõppeprogrammi üldtutvustus
Author:
TÜ Tartu observatoorium
Aktiivõppeprogramme üldtutvustus_0.pdf(220.23 KB)

Tegemist on aktiivõppeprogrammi üldtutvustava failiga.

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk:

Kaugseire aktiivõppeprogrammi eesmärk on näidata õpilastele kosmosevaldkonna kasulikkust ja võimekust meie planeedi Maa tervisliku seisundi jälgimisel, katastroofide likvideerimisel või nende ennetamisel. Läbi rakenduste selgitatakse ka valdkonna perspektiivikust.

Õppeprogrammikäik:

1. SISSEJUHATUS: Õpilaste saabudes tehakse lühikene sissejuhatus, kus tutvustatakse observatooriumit ning teadusvaldkondi, millega observatooriumis tegeletakse. Lisaks selgitatakse õppeprogrammi ülesehitust ja ajakava. Sissejuhatuse lõpetab õpilaste viide gruppi jagamine. Orienteeruv ajakulu: 15 minutit.

2. ISESEISEV RÜHMATÖÖ: Töö toimub viies rühmas ning igal neist on kaugseirega seotud alateema mida uurida. Alamrühmad on: elektromagnetlained, kaugseire, geoloogia, hüdroloogia ja kliima ning metsandus ja põllumajandus. Kõikidel rühmadel on oma pesad, kus on just neile ettevalmisatud tekstid ja töölehed. Iseseisva rühmatöö jooksul täidavad õpilased töölehed, millel on neli ülesannet ning valmistavad ette oma teemast posterettekande. Ülesannete vastused on leitavad õppetekstidest, observatooriumi seintel olevatelt infostendidelt või arvutist. Vajadusel toetavad ja aitavad õpilastel ülesannetest arusaada ja vajadusel aega planeerida kaks keskusepoolset juhendajat. Orienteeruv ajakulu 1-1,5 tundi.

3. ETTEKANNETE SESSIOON: Kõik rühmad kannavad ette eelnevalt valmistatud postri ning tutvustavad teistele oma alateemat. Keskusepoolne juhendaja jälgib esitatud informatsiooni tõesust ning küsib esinejate käest küsimusi ka seoses nende töölehtedega. Rühmatööde ettekandeid hindavad kaasõpilased teistest gruppidest ettekande sessiooni algusest tutvustatud kriteeriumite alusel. Sessiooni lõpetab Kahoot viktoriin. Orienteeruv ajakulu: 1-1,2 tundi.

4. PRAKRLINE TEGEVUS: Õppeprogrammi praktiliseks tegevuseks on lihtsatest ja käepärast vahenditest spektromeetri valmistamine. Juhendi järgi valmisatud spektromeetriga vaadeldakse erinevaid valgusallikaid, tutvutakse nende spektritega ning otsitakse ja vaadeldakse looduslikke peegelduspektreid. Orienteeruv ajakulu: 1 tund.

5. KOKKUVÕTE: Õppeprogrammi lõpetab tagasisidering, kus kõikidel õpilastel on võimalus õppepäeval kogetust rääkida, öelda mida uut teada said ning mida võiks teisiti olla.  Orienteeruv ajakulu: 15 minutit.

Viimati uuendatud:

09.11.2021