Kohtumine mägiveisega

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Võimalik on näha šoti mägiveiseid, hereforde, piimalehmi, lambaid, kitsi. Täpsem loomade valik sõltub kokkulepetest talunikega. Õpilased käivad talus või farmis, kus talunik tutvustatakse loomade pidamiseks vajalikke töid ning loomakasvatuse argipäeva. Looduskooli juures räägime erinevatest koduloomadest, nende vajalikkusest. Külastame meie enda loomaparki ning käime rannakarjamaadel vaatamas, kuidas veistekari seda hooldab. Osasid loomi saab oma käega katsuda ja neile süüa pakkuda.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpitulemused
Õpilane
- nimetab loomade kehaosasid;
- tunneb pildi põhjal ära levinumad koduloomagrupid (veis, lammas jne);
- teab, kuidas nimetatakse erinevate koduloomade poegi;
- toob näiteid, millist kasu saab inimene koduloomadelt.

II kooliastme õpitulemused
Õpilane
- tunneb pildi või filmi põhjal ära levinumad koduloomad, teeb vahet ka piima- ja lihaveistel;
- teab koduloomade erinevaid nimetusi soo, vanuse jm järgi (kult, emis, põrsas, orikas);
- toob näiteid loomade tähtsuse kohta inimese elus;
- selgitab kariloomade rolli rannakarjamaa kui pärandkoosluse säilitamisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos põhikooli loodusõpetuse I kooliastme ainekavaga "Organismid ja elupaigad".

Loodusõpetuse II kooliastme ainekavaga "Inimene" ja "Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis".

Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Seos säästva arenguga: loodusvarade kasutamine viisil, mis tagab looduslikku tasakaalu, loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamise.

Meetodid:

Õppekäik, vaatlus, vestlus: farmis, koduloomapargis, rannakarjamaal, filmiklipid.

Rühmitamine rühmatööna: õpilased viivad kokku kodulooma ja tema "toodangu" / temaga kaasnevad nimetused.

Juhis õpetajale:

Me ootame, et õpilased oleksid eelnevalt informeeritud programmi teemast ja toimumise kohast (vt lisainfo). Ootame, et õpetajad jälgiksid, et lapsed käituvad vastavalt headele tavadele ja täidaksid kohapeal kokkulepitud ülesandeid.

Oleme tänulikud, kui täidate programmi lõppedes elektroonilise tagasiside ankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Kahe rühmaga tulles on programmi hind 180 eurot programmi kohta. 

Talude külastamiseks on vajalik bussitransport programmi toimumise ajal. Palume arvestada sellega, et loomapidamisega kaasneb spetsiifiline lõhn. Samuti ei ole lahtised jalanõud või riidest tennised parim valik loomapidamise külastamiseks. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.9955904, 23.7233801

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://silmalk.ee/kontakt/#tootajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Talu või farmi külastus (1 h). Loomapidaja tutvustab kohapealseid loomi, loomade pidamiseks vajalikke töid ja loomakasvatuse argipäeva.

Silma Õpikoja koduloomapargi ja karjamaadel olevate loomade külastus (1 h). Tutvustatakse kohapealseid loomi: kits, lammas, veis. Looma kehaosade vaatlemine. Räägitakse loomade karjatamisest rannakarjamaal. Erinevate veisetõugude võrdlus.

Teooria ja kinnistamine õppeklassis (1h). "Rannaniidu kohvri" videoklippide vaatamine. Õpilased viivad kokku kodulooma ja tema "toodangu" / temaga kaasneva nimetuse (nt. lehm, varss, orikas). Videoklipid ja õpilastele lahendamiseks antavad ülesanded on diferentseeritud nii, et need sobiksid vastavalt kas I või II kooliastmele.

Viimati uuendatud:

25.03.2021