Tartu Tähetorn talvel
Andres Tennus

Programmis käsitletakse kogu universumi elektromagnetspektrit. Selgitatakse elektromagnetkiirguse uurimist kasutades selleks  mh Tähetorni unikaalseid eksponaate.
Aktiivõppe- ning avastusõppe metoodikal lahatakse rühmadena erinevaid teema aspekte ja tehakse praktilisi töid. Näiteks uuritakse, kas ja kuidas erinevad kiirguse vormid inimest mõjutavad, millised võivad olla kiirgusallikad, mis ja kuidas kaitseb meid mõne kiirgusliigi eest ning millised näevad meie Päike ja universum välja erinevates lainepikkustes. Osalejad kogevad, kuidas elektromagnetkiirgus ja spektroskoopia ümbritsevad meid igapäevaelus ning lõpetuseks võrdlevad erinevate lambipirnide omadusi arutledes seejuures, millised on kõige säästlikumad ja keskkonnasõbarlikumad pirnid.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• kirjeldab elektromagnetspektrit;
• tunneb erinevate kiirguste mõju inimesele ja loodusele;
• selgitab, kuidas astronoomid kasutavad spektroskoopiat oma töös.
Lisaks oskab õpilane seostada elektromagnetkiirgust igapäevaeluga, teadvustab kiirguste võimalikke keskkonnamõjusid ning väärtustada teadus- ja tõenduspõhist lähenemist teemale (nt kiirguse alased käsitlused erinevates meediakanalites). Lambipirnide ülesanne aitab teha keskkonnasõbralikke ja teadlikke valikuid igapäevaelus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab füüsika ainekava, sobib nii põhikooli vanemale astmele (9. klass) kui ka gümnaasiumile käsitledes ja kinnistades ainekava mõisteid. Lõimitakse nii loodus- kui täppisteaduste alaseid aineid, ajalooline keskkond ja teadusinstrumendid loovad seose ka ajalooga.
Läbivatest teemadest on olulisel kohal keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemad (osoonikiht, UV-kiirgus, energiasäästlikud lambipirnid jne).

Meetodid:

  • aktiivõpe
  • avastusõpe
  • rühmatöö
  • arutelud
  • praktilised tööd
  • töö tekstiliste allikatega

 

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid. Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole, piisab teadmistest loodusgeograafiast ja füüsikast, mis 9. klassiks omandatud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

4€

Lisainfo:

Suuremate rühmade korral saame vajadusel rühma jagada kaheks; ka on võimalik tellida programm osana õppepäevast (3 programmi 2 hinnaga, lisaks toitlustamine Tartu Ülikooli kohvikus),

Programm toimub ajaloolises Tähetorni hoones, mistõttu ligipääs erivajadustega õpilastele on raskendatud, samuti ei ole täismahus programmi võimalik pakkuda nägemispuudega õpilastele. Samas on läbiviijatel erivajadustega rühmadega töötamise kogemus ning võimekus pakkuda lihtsustatud programmi.

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.37964783767, 26.715977045239

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorn

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Elektromagnetkiirgus
Author:
Tiiu Kreegipuu
TYM_Elektromagnetkiirgus.pdf(526.33 KB)

Programmi kirjeldus ja üldinfo

Viimati uuendatud:

20.05.2020