Metsaelanike Jõuluootus Puhta vee teemapargis
Priit Adler

Programmi eesmärgiks on välja selgitada,  kuidas metsaelanikud talvel elavad ning vahetu kogemuse kaudu juurutada osalejates keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Läbi märkamise ja tunnetamise tutvutakse talvise loodusega. Jõuluootuse programm hõlmab retke loodusesse, tegevus toimub välitingimustes ja püstkojas. Vastavalt vanuseastmele sisaldavad tegevused jälgede uurimist ning nende määramist, mägra linnaku ja rebase urgude ümbruse külastust, mõningate puuliikide tundmaõppimist jms. Õpilased saavad teada loomade talvistest toitumisvõimalustest loomariigis ning jäljeaabitsa abil otsitakse metsast loomade jälgi. Tehakse lõket ja keedetakse vaarikavarre teed.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Study result:

Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.

I kooliaste õpilane:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri
aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliaste õpilane:
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
2) võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
4) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.

Interdisciplinary integration:

Seosed alushariduse õppekava osaga „Mina ja keskkond“

  • Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses

Seosed põhikooli õppekavaga:

Põhikooli õpilane

- Vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi;

- kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;

- võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;

Praktilised tööd:

- tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga;

- metsloomade tegutsemisjälgede uurimine

Ainetevaheline lõiming

  • Kehaline kasvatus. Õppekäik loodusesse  toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng.
  • Tervis ja ohutus. Õppekäik  aitab õpilastel mõista keskkonna ja tervise seoseid. Praktilised tööd  arendavad õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.

Methods:

Loodusmatk, õuesõpe, praktiline puude määramine võra järgi, vestlus, jälgede määramine jäljeraamatu abil, arutelu, loomade tegevusjälgede looma liigi määramine jm.Loodusmatk, õuesõpe, praktiline puude määramine võra järgi, vestlus, jälgede määramine jäljeraamatu abil, arutelu, loomade tegevusjälgede looma liigi määramine jm.

Guidance for teacher:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut. . Indiaani püstkojas on lõke, kus keedame lõkkel teed. Sobilik lastead, 1., 2., 3., 4., klass soovi korral ka 5.klass.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Duration:

2,5 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Sügis
Talv

Price:

170€

Additional info:

Puhta vee teemapargi püstkojas ja lähimetsas

Place of performance:

Puhta Vee Teemapark

Location of execution:

59.487329426946, 25.2675776

Program performer:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel Loodusgiidid, matkajuhid, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

19.10.2021

Long description:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused

1,5 tundi - Õppekäik talvisesse metsa. Tutvutakse talvise, jõulukuu loodusega

Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Mänd ja kuusk. Kumb neist on jõulupuu? Mäng lasteaialastele – leia üles jõulupuu. 

Tegevus põhikooli õpiastele: Puuliikide õppimine (kuusk, mänd, kask, haab) võrsete ja võra kuju järgi.

Õppekäigul loomariigi esindajate tegevusjälgede leidmine – imetajad, linnud jt. Mida loomad talvel teevad? Kas loomad vajavad talvist lisatoitmist? Kuidas suhtuda jahindusse? Milline on metsloomade roll inimese elus?

Loomade talvised tegutsemisjäljed. Õppekäigul nähtud tegutsemisjälgede tutvustamine ja jäljeaabitsaga kõrvutamine.

Mägra linnaku ja rebase uru külastus. Kas ja milliseid tegevusjälgi siin näeme?

Tegevused indiaani püstkojas.

 Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata? Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii suvel kui talvel?

Keedame lõkkel teed metsataimedest, vaarikas, kanarbik, kuusk, kask, pohlavarred, mustikavarred jne.. Millistest taimedest saab teed keeta? Kuidas keeta taimeteed?

Seoses tee joomisega: millisest nõust me teed joome? Milline jooginõu on kõige keskkonnasõbralikum? Mis saab kruusist pärast teejoomist?

Pärast teejoomist mäng lasteaialastele: kellele meeldib taimetee?

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kas metsloomad ootavad jõule?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: nuusuta ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud liikide võrad.