soo ja kestliku arengu haridus

2019.-2020. a korraldas Tartu loodusmaja koolituskeskus 2-päevaste koolituste sarja, mille eesmärk oli õpetajatele, juhendajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele anda uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakkuda võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Toimusid järgnevad koolitused, mille materjalid on nüüd huvilistele saadavad:

  • „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“
  • „Mets ja kestliku arengu haridus“
  • „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“
  • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolituse peamine rõhk oli praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel. Koolitajate poolt läbi viidud tegevused pakkusid osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Iga osaleja sai panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmis õppematerjal.

 

Koolitus „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik

Koolituse käigus tutvuti, milline on olnud inimese sekkumine soode toimimisse minevikust tänapäevani ja põhjalikumat käsitlust leidis soode taastamise põhjused ja vajalikkus. Prooviti erinevaid mõõte- ja õppevahendeid ja meetodeid sood uurimiseks. Lisaks käsitleti ka soodega seotud pärandit ja andmete otsimist andmebaasidest.


Koolituse läbinu:
· teab soode tähtsust globaalsel, regionaalsel ja kohalikul tasandil
· õpib tundma (või tuletab meelde või kordab üle), kuidas soo erinevaid arenguastmeid looduses ära tunda; ühtlasi meenutame tuntumaid rabas kasvavaid taimi
· teab olulisemaid fakte soode (aja)loost
· teab ja oskab selgitada soode taastamise vajalikkust ning tunneb maastikul ära (soode) taastamistegevuse
· on teadlik soodes liikumise eripäradest
· tunneb pärimuslooga seotud andmebaase ja on saanud ülevaate soid käsitlevast eesti kirjandusest
· on läbi proovinud mõõtevahendeid soode uurimisel (nt turbapuur, nn mini-sonar jms)
· on teadlik praegusel ajal olulisematest soodega seotud probleemidest

Koolitusel käsitleti kahe päeva jooksul põhjalikumalt järgmisi teemasid:
Soo kui ökosüsteem ja tema eripärad
Soo areng ja inimese poolt tekitatud häiringud
Soode pakutavad hüved ehk ökosüsteemiteenused

Juhendajad:
· Marko Kohv, geoloog, ELFi soode taastamise ekspert, TÜ teadur
· Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse ekspert soode taastamise teemal

Lisainfo:

Koolituse väljatöötamist ja toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Formaat:

Kogumik

Viimati uuendatud:

18.12.2020