pilt
Leho Lahtvee

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Õppepäev annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Õppepäev ei keskendu ainult probleemi väljatoomisele vaid annab ka teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas lihtsate võtetega muuta oma elu keskkonnasäästlikumaks säilitades senist elukvaliteeti.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmis osaleja:
 mõistab enda ja globaalse kaubanduse seost ning selle mõju keskkonnale.
 mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt.
 mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida.
 mõistab puhta vee väärtust.
 teab erinevate jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Geograafia: Kaardiõpetus.

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, psühhodraama ülesanded, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine, käelised tegevused.

Juhis õpetajale:

paluda õpilastel kaasa võtta mõni vedelema jäänud vana CD, riideese (mida võib ribadeks lõikuda), kivikesi, käbisid jne (olenevalt aastaajast).

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

370€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetaja              

 

Läbiviimise koht:

kool, Uikala

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

28.08.2020