pilt

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Programm annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Lisaks probleemi väljatoomisele käsitletakse esmaseid samme võimalustest muuta väga lihtsalt oma elustiil keskkonnasäästlikumaks.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

Programmis osaleja:
 mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt.
 mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida.
 teab tekstiili jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus I. aste: Inimese meeled ja avastamine

PK Loodusõpetus II. aste: Loodusvarad. Elukeskkond Eestis. Keskkonnakaitse.

PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Geograafia: Kaardiõpetus.

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine või käelised tegevused.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

180€

Additional info:

Programm on lihtsalt kohandatav kõikidele vanuseastmetele.

Kestus 2,5-3 h.

Rühma suurus kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Place of performance:

kool, Uikala

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020