pilt

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Programm annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Lisaks probleemi väljatoomisele käsitletakse esmaseid samme võimalustest muuta väga lihtsalt oma elustiil keskkonnasäästlikumaks.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmis osaleja:
 mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt.
 mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida.
 teab tekstiili jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus I. aste: Inimese meeled ja avastamine

PK Loodusõpetus II. aste: Loodusvarad. Elukeskkond Eestis. Keskkonnakaitse.

PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Geograafia: Kaardiõpetus.

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine või käelised tegevused.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

180€

Lisainfo:

Programm on lihtsalt kohandatav kõikidele vanuseastmetele.

Kestus 2,5-3 h.

Rühma suurus kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Läbiviimise koht:

kool, Uikala

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

28.08.2020