Mets ja meie vastutus (7.-9. klass Harjumaal)
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on käsitleda üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna vastutust elukeskkonna kestlikkuse, elurikkuse ja metsakoosluste säilimisel ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist. Praktiliste näidete ja tegevuste varal tutvustatakse loodus­hoidu ja keskkonnateadlikkust. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitse­listest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

Programmil on Eesti Keskkonnahariduse Ühingu  keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm“, märgis nr 456.

Õppekeskkond ja turvalisus.  Õppekeskkonnaks on mitmekesine metsaala – nõmm, lodumets ja salumets. Maapind on enamjaolt kuiv ja tasane, on mõned tiigid ja madalad rändrahnud. Linnalähedane mets Ida-Harjumaal Tallinna lähistel Laiaküla ja Maardu vahel on valitud õpperetke eesmärki silmas pidades ning loob mitmekesised võimalused õpiväljundite saavutamiseks. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (12 ha) on looduses selgelt eristatav, olles kaugemalt piiratud elu-, äri- ja tööstuspiirkonnaga. Õpilased liiguvad koos saatjaga või rühmaülesande korral väiksemates rühmades. Õpperetke alguses tutvustatakse ohutusreegleid ning antakse igale õpilasele info retke korraldaja andmete ja kontakttelefoninumbriga. Retke saatvale õpetajale (ja soovi korral ka õpilastele) antakse piirkonna kaart.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja kobraste elulaadist ning inimtegevuse mõjust; tutvustada jäätmete sorteerimist ning selle vajaduse põhjusi; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arut­leda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. Õppeprogrammis raken­da­takse õppekava teemasid (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väär­tu­sed ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemis­oskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Seosed riikliku õppekavaga (gümnaasium): kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis; keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust, inimtegevust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammis käsitletakse teaduspõhiselt ja seostatult loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku kesk­konda. Rakendatakse mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, tegevused kohandatakse sihtrühmale. Osalejatele jagatakse töölehed. Õppeprogramm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel moodulites.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Programmi kestab 3 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Eelistatud on märtsist oktoobrini, mil ka lehtpuud on kergemini määratavad. Õppeprogramm on sobiv ka liikumise erivajadustega õpilastele. Olenevalt grupi suurusest kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt jook (vesi).

Kohalejõudmine on võimalik ka ühistranspordiga (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Läbiviimise koht:

Linnalähedane mets Tallinna lähendal Laiaküla ja Maardu piiril ning jäätmejaam

Läbiviimise asukoht:

59.467591798406, 24.927917892749

Programmi läbiviija:

Loodushariduskeskus SelgeSiht (SelgeSiht OÜ); Harjumaa

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1.    Sissejuhatus (10 minutit). Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel.

2.    Tutvumine looduskeskkonnaga (45 minutit). Käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets). Räägime metsa elutsüklist, uurime looduskooslusi ning arengujärkude ja metsa­põlv­kon­da­de vaheldumist looduslikus ja istutatud metsas. Lahendame ülesandeid.

3.    Vee ringlus looduses (30 minutit). Vaatame, kuidas vee ringlus ja vee kättesaadavus mõjutab  looduskooslusi. Uurime kobraste tegevuse värskeid jälgi ja elupaiku. Viime läbi mõõtmisi ja katseid.

4.    Inimtegevus ja mets (40 minutit). Keskendume inimtegevuse jälgedele metsas, arutame kuidas hallata jäätmeid, külastame jäätmejaama ning tutvustame prügi sorteerimise praktilisi nõudeid.

5.    Mets kui rekreatsiooniala (40 minutit). Orienteerume metsas, teeme aktiivõppetegevusi. Kasutame meeli metsa tunne­tamiseks: vaatleme, kuulame, kompame. Söögipaus kaasavõetud võileibadega.

6.    Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Viimati uuendatud:

04.04.2022