looduse mitmekesisus

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit. Õpilased saavad väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust ja looduskaitset eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes on  arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, kivistised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. Tunni lõpetab teemasid kinnistav arutelu. 

Relation to curriculum:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

1) tutvub Eesti maismaa-, mulla- ja veeelustiku mitmekesisusega; 2) hoomab eluslooduse mitmekesisust Eesti aladel nii praegu kui ka sadu miljoneid aastaid tagasi; 3) mõistab majanduse ja igapäevaelu seotust liigirikkuse ja elupaikade mitmekesisusega; 4) väärtustab loodust ja selle kaitsmise vajadust, teab igaühelooduskaitse põhimõtteid; 5) näeb seoseid seadusandluse, loodusasutuste ja -ühingute tegevuse, loodushariduse ja meid ümbritseva looduskeskkonna säilimise vahel ning teab, millise erialade inimesi loodushoiu eesmärgid ühendavad; 6) arendab grupitööoskusi, esinemis-, vaatlemis-, kirjeldamis- ja kuulamisoskusi.

Interdisciplinary integration:

1) Bioloogia III kooliastmes:  2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse,  2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused, 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.6. Seente tunnused ja eluprotsessid;

2) Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis  osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi. 

Klassiruumis peaksid olemas olema liigutatavad lauad ja toolid, arvuti ja projektor, võimalusel kraanikauss ja prügikast. Õpilastel tuleks varuda kolme õpilase kohta üks kirjutusvahend ja üks internetiühendusega nutitelefon. 

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

36

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

150€

Additional info:

150€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu 

Place of performance:

Koolis, siseruumides

Program performer:

Meriliis Kotkas, Anna-Grete Rebane

Language:

Eesti keel

Last saved:

26.05.2020

Long description:

Programm toimub koolis. Kooli ruumidesse luuakse 9 interaktiivse tegevuskeskusega loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat näitus-laborit, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja.