Jääaeg - Maa arengu lahutamatu osa
Jääaja Keskus

Programmis osalejatele tutvustatakse kliimamuutuste põhjuseid, osalejad saavad ülevaate Maa ajaloos toimunud kliimamuutustest, ja et jääajad ja jäävaheajad on pidevalt vaheldunud ning see protsess jätkub nii ka tulevikus. Rühmatööna ekspositsiooni infot uurides saadakse teada, miks ja kuidas tekib liustikujää, kui ulatuslikud olid liustikud viimasel jääajal ning kui suur purustav jõud on liustikel. Mõeldakse rühmades selle üle, millised on inimeste elutingimuse erinevused jääaegadel ja jäävaheaegadel. Koos arutletakse, mis ulatuses on inimene mõjutanud kliimat minevikus ja kui suur on inimtegevuse mõju tänapäeval.

Study result:

Programmis osalejad saavad uusi ning kinnistavad seni õpitud teadmisi järgmistel teemadel:
1. liustiku teke ning areng;
2. maa arengulugu;
3. jääajad ning jäävaheajad;
4. jääaja tekkepõhjused ning nende seostamine erinevate sündmustega;
5. kiviaja inimese elutegevus;
6. jääaegade mõju elustikule.

Interdisciplinary integration:

§ 14. Läbivad teemad
2) keskkond ja jätkusuutlik areng

2.1.6.2. Planeet Maa
Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja ookeanid.

2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine
Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine.

2.3.4.1. Kaardiõpetus
Maa kuju ja suurus, temaatilised kaardid.

2.3.4.5. Kliima
Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine Maal. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale.

2.3.4.7. Loodusvööndid
Jäävöönd.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

145€

Place of performance:

Jääaja Keskus

Program performer:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

10.06.2020

Long description:

Sissejuhatus
Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse programmi tegevuspiirkondi, ajakava ning ülesannet. Õpilased jagatakse kuni 5-liikmelistesse rühmadesse. Rühmadele tutvustatakse õppeprogrammi käigus kasutatavaid töölehti ning antakse need koos kirjutamisaluste ja kirjutamisvahenditega rühmadele.

Teema arendus: rühmatööd

1. Arutelu jääaegade vaheldumise tsüklilisusest ning jääaegade mõjust inimese ning looduskeskkonna arengus, vestlus Jääaja Keskuse I korruse ekspositsioonis olevate loomade teemal.

2. Rühmatöö – töölehtedega seotud ekspositsiooniga tutvumine ning rühmale antud ülesannete täitmine.
Iga rühm tutvub põhjalikult teemaga seotud väljapanekutega ning täidab vastavalt kätte jaotatud töölehtedele nõutud ülesanded.

3. Rühmatöö tulemuste kontrollimine ning arutelu leitud vastuste põhjal. Pärast rühmatöö teostamist on igal rühmal võimalus anda vastuseid ning neid vastuseid ka põhjendada. Toimub vastuste seostamine reaalse elu ning looduses toimuvate muutustega.

Kokkuvõte
Lõpetuseks korratakse üle olulisemad mõisted ning teemad. Mõistete kordamisel võib juhendaja sisse tuua ka võistlusmomendi – näiteks toimub väike viktoriin või mäng.