Guidance for teacher:

Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadustega õpilased. Võimalus on valida alguskellaaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri.

Target group:

4-6 klass II kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

36

Place of performance:

Õppepäev toimub välitingimustes Tallinna botaanikaaia avamaakollektsioonides.

Program performer:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programmi õpieesmärk Õpilane teeb ilmajaamas ning veekogus lihtsamaid mõõtmisi, püüab välja ja määrab veekogus elavaid taimi ja loomi. Mullakaeve juures saab õpilane ülevaate mullahorisontidest ja erinevatest muldadest. Programmi seos riikliku õppekavaga Õppepäev “Õhk, vesi ja muld” toetab II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt praktilisele tegevusele (mõõtmiste läbiviimine ilmajaamas, tegevus mullakaeve juures ja tiigielustiku tundmaõppimine). Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi, õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid.
Maksumus: Grupile (kuni 25 õpil.) 150 eur (koos käibemaksuga). Grupile (26-36 õpil.) 300 eur (koos käibemaksuga).