keemia
Pernova Hariduskeskus

Keemiaõppega omandavad õpilased lihtsa, kuid tervikliku arusaama looduses ja tehiskeskkonnas kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest keemilistest protsessidest, nende vastastikustest seostest ja mõjust elukeskkonnale. Tähtsad on igapäevaelu probleemide lahendamise ja asjatundlike otsuste tegemise oskused, mis on aluseks toimetulekule looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas, mis omakorda tagavad jätkusuutliku arengu.

Tuntumad metallid õppeprogrammiga:

 • tutvuvad õpilased metallide iseloomulike omadustega;
 • saavad ettekujutuse metallilisest sidemest;
 • võrdlevad metallide füüsikalisi omadusi;
 • hindavad tuntumate metallide ja nende sulamite  rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ning keemiliste omadustega;
 • teevad ohutusnõudeid arvestades katseid metallide aktiivsuse uurimiseks, metallidele iseloomuliku leegivärvuse uurimiseks ning metalli tiheduse ja ruumala seostamiseks.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Study result:

seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi metallilise sideme iseärasustega;
eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle, hindab metalli aktiivsust;
hindab tuntumate metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ja keemiliste omadustega;
järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga . aitab omandada õpipädevust,loodusteaduste, suhtluspädevust.

Ainetevaheline lõiming:

Keemia ja füüsika ainekava - seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea elektri- ja soojusjuhtivus, läige, plastilisus) metallilise sideme iseärasustega; eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle; teeb ohutusnõudeid arvestades katseid metallide reaktsioonide uurimiseks; hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cu jt) rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ning keemiliste omadustega.

 

Methods:

Meetodid: loodusteaduslik uurimismeetod, mida õpilane viib läbi individuaalselt.

Vahendid: metalli näidiste kast; leeknõelad; CuCl2 lahus; LiCl lahus; NaCl lahus; BaCl2 lahus; Na; Ca;  katseklaasid; statiiv; katseklaasi statiiv; kaitseprillid; bensiin; fenoolftaleiin; tundmatust metallist ese; mõõtsilinder; kaal.

Töö põhietapid:

 • Õpilane viib läbi erinevate metallide füüsikaliste omaduste (värvus, kõvadus, läige, magnetiseeritavus) uurimuse ja vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused.
 • Õpilane viib läbi metallide tiheduse leidmise mõõtmised sukeldusmeetodil.
 • Õpilane viib läbi etteantud metallilahuste leekreaktsioonid, metallide reaktsioonid veega ja vastab küsimustele.
 • Õpilane viib läbi katsed aktiivsete metallide ja vee vahel ning kirjeldab reaktsioonis toimuvat kirjalikult töölehele.
 • Katsetulemuste arutelu.

Guidance for teacher:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud! Mitte kaasa võtta mobiiltelefone. 

Programmi läbiviija jälgib õpiväljundite saavutamist jooksvalt õpilaste edenemist praktikumis jälgides ja hilisemas tulemuste arutelus. Õpetajalt küsitakse tagasisidet koheselt õppeprogrammi läbimise järgselt suuliselt.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

12

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Place of performance:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Ly Suursild (Keemia MSc ) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

17.02.2021

Long description:

Programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta, ohutusest laboris ja praktikum.

Sissejuhatus (15 min):

 • selgitused praktikumi sisu kohta ja ohutusalane instrueerimine;
 • arutlus metallide aktiivsuse, füüsikaliste omaduste, sellega seonduvate rakendamisvõimaluste üle.

Teemakäsitlus (60 min):

 • tuntumate metallide näidiste vaatlemine ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine;
 • metalliioonide ühe analüüsimeetodi- leekreaktsiooni- õppimine ja kasutamine;
 • metallide aktiivsuse uurimine vastavate reaktsioonide läbiviimisega;
 • metallide tiheduse määramine.

Kokkuvõte (15 min):

 • tehtud katsete ja vaatluste analüüsimine;
 • katsete põhjal järelduste tegemine metallide aktiivsuse, füüsikaliset omaduste,  tiheduse ja ruumala seoste kohta.