Õppepäev toimub välitingimustes ning on jagatud kaheks tunni ja viiekümne minuti pikkuseks osaks, mille vahele jääb kahekümneminutiline lõunapaus. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik soo-õpperajal) ning praktilisele tegevusele (ülesannete lahendamine mullakaeve juures ja tiigielustiku tundmaõppimine). Õpilane tutvub taimede ja loomade kohastumustega eluks vees ja veekogude ääres, mõistab veekogude tähtsust ning oskab läbi viia lihtsaid uuringuid (vee läbipaistvuse hindamine, põhja- ja pinnatemperatuuri mõõtmine). Õpilane saab teada, kuidas toitainete sisaldus mõjutab elu veekogudes ning millised on olulisemad taime- ja loomaliigid Eesti veekogudes. Õppepäeval käsitletakse mulla koostist, mullas elavaid organisme ning selgitatakse, mis on mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, mullavesi, huumus, huumushorisont, iseloomustatakse erinevaid mullatüüpe (liivmuld, savimuld). Õppekäik sooõpperajale võimaldab tutvuda elutingimustega soos. Õppepäeval käsitletakse ka turba kasutamist ja turbasammalde omadusi, soode teket ja arengut, tutvustatakse soode põhitüüpe: madalsoo, siirdesoo ja raba. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt töölehtede, kirjutusaluste, kirjutusvahendite jm vajalike õppevahenditega.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane mõistab vastavalt ilmale riietumise olulisust, oskab õues liikuda ja käituda. Õpilane oskab
läbi viia lihtsamaid veeuuringuid (pinna- ja põhjatemperatuuri määramine, vee läbipaistvuse
mõõtmine) ning tunneb levinumaid veetaimi ja -loomi. Õpilane mõistab, millised on erinevused
mullahorisontide vahel ning tunneb enamlevinud mullatüüpe. Õppekäigul soo-õpperajale tutvub
õpilane elutingimustega soos, turba kasutamise, turbasammalde omaduste ning turba- ja
huumushorisondi erinevustega.

Междисциплинарная интеграция:

Õppepäev „Vesi ja muld“ toetab II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist.

Методы:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues.

Руководство для учителя:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad muu erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta toit lõunapausiks ning osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

4 tundi

Размер группы:

36

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

320€

Место проведения:

Tallinna Botaanikaaed

Место исполнения:

59.469824526927, 24.8783611

Исполнитель программы:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

14.12.2020