põlevkivi tükk
Reet Kristian

Programm annab ülevaate Eesti maavaradest, nende levikust, omadustest ja kasutusaladest. Selgitatakse ka maavarade jätkusuutlikku kasutamist ja Eesti tuleviku maavarasid. Rühmatööna õpime tundma näidiste abil Eestis enamlevinud maavarasid. 
Õppeprogrammi jooksul täidab iga õpilane töölehe.  

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Programmi viiakse läbi alates 6.klassist

II – III kooliastmes õpilane:

- tunneb enamlevinud Eesti maavarasid;
- teab enamlevinud maavarde kasutusalasid;
- mõistab maavarade jätkusuutlikku kasutuse vajadust;
- oskab teha rühmatööd.

Gümnaasiumi õpilane lisaks eelnevale:
- tunneb ja teab Eesti tuleviku maavarasid nende kasutusalasid ja kasutuse võimalikke mõjusid keskkonnale.
- teab lühidalt maavarade kasutuselevõtu protsessi.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste (Programmi viiakse läbi alates 6.klassist) loodusainete valdkonnas loodusõpetuse teemad Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliastme loodusainete valdkonnas teemad geograafia ja geoloogia. 
Gümnaasiumis looduainete valdkonnas teemad Maa kui süsteem, litosfäär, loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid ning energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, geograafia, eesti keel.

Методы:

Kasutatavad meetodid:

-  rühmatöö (kuni 6 rühma);
- slaidiettekanne;
-  arutelu;
- maavarade näidiste vaatlus;
- iga õpilane täidab töölehe. Tööleht on koostatud vastavalt vanuseastmele.

Kõik vajalikud õppevahendid (maavarade näidised rühmatööks, luubid, tööleht, ettekanne) on programmi juhendaja poolt.

Руководство для учителя:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised maavarade teemal aktiveerida. 
Programmi viiakse läbi alates 6. klassist.

Programm toimub klassiruumis. Vajalik on slaidiesitluse näitamise võimalus. 
Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.
 

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

0€

Доп. информация:

II kooliastmes sobib programm 6. klassile.

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele.

Место проведения:

koolis või looduskeskuses

Место исполнения:

59.3358557, 26.3429149

Исполнитель программы:

Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:
Sissejuhatus (5 min) 
-    tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid.
Tegevuste käik: (30 min)
-    rühmatöö: enamlevinud Eesti maavarade tundmaõppimine näidiste ja kirjelduste järgi; 
-    slaidiesitlus: maavarad ja nende leiukohad maavarade omadused ja kasutusalad; tuleviku maavarade lühitutvustus.
-    täiendavalt maavarade näidistega tutvumine
-    töölehe täitmine individuaalselt;
-    arutelu maavarade jätkusuutlikust kasutusest ja tuleviku maavaradest.
Kokkuvõte (10 min)
-    programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.
 

Последнее обновление:

04.05.2021