tööleht mulla profiiliga on erineval sügavusel paikneva mullaga värvitud
Elo Raspel

Kahepäevases õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus. Teoreetilised teadmised omandatakse vaheldumisi praktiliste välitöödega, näiteks mullaelustiku vaatluse, mullaprofiili ja horisontide mõõtmise, sõrmeprooviga mulla lõimise määramisega. Ööbimine on Endla looduskeskuses; transport ja toitlustamine on osalejate endi organiseerida.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Osaleja:
• Teab, et muld ja turvas on peamised pinnakatted Eestis.
• Teab ka mulla ja turba koostis ning teket.
• Mõistab loodusliku aineringluse toimimist ja mullaelustiku rollis selles.
• Oskab töötada mullapuuriga, teha äigejoonist, määrata mulla lõimist.
Õppeprogramm on sobiv alates 6. klassist ja õpitulemused on nii II kui III kooliastmele sarnased.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliastmes RÕK-i teemadena mulla teke ja areng, aineringe, mulla osa kooslustes, mullakaeve, mullaelustik.

III kooliastmes muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe vastastikused seosed ning muld kui ressurss.

Läbivad teemad on loodusvarad, keskkond ja jätkusuutlik areng, mets ja soo eluskeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse. 

Lõimitud on loodusõpetuse, geograafia, bioloogia, ökoloogia, matemaatika ja kunsti teemasid.

 

Методы:

Ettekanne, rühmatööd, individuaalne töö, mõistekaardi koostamine, töölehtede täitmine, käelised tegevused mullapuuri, mullasõela, labida, mulla ja turbaga.


Vahendid: esitlus, igale õpilasele töölehed ja postkaardi põhi ning igale rühmale mullasõel, mullapuur, portselankausid, mõõdulint, muldade näidised.

Руководство для учителя:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised mulla teemal aktiveerida.
 

Programmi tegevused toimuvad nii sees kui väljas. Osalejatel vajavad nii välitöödeks kui tubasteks tegevusteks sobivaid riideid ja jalanõusid,  lisaks magamisvarustust (magamiskott või voodipesu).

Õpetaja vastutada on osalejate järelevalve väljaspool õppetegevuse aega ja toitlustuse korraldamine (looduskeskuse ruumides on olemas selleks vajalikud vahendid).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu ning rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2 päeva

Размер группы:

18

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

II kooliastmes sobib õppeprogramm alates 6. kl.

Ööbimine Endla looduskeskuses mugavustega tubades (oma voodiriietega). Grupi suurusele paneb piiri looduskeskuse voodikohtade arv (18 voodikohta, toad 2- 5 kohalised). Kohapeal on olemas võimalus söögitegemiseks.

Toitlustus ja transport, samuti öine järelevalve on kooli organiseerida.

Programm ei sobi erivajadustega õpilastele.

Место проведения:

Endla looduskeskus

Место исполнения:

58.8766603, 26.2825483

Исполнитель программы:

Elo Raspel ja Maarika Männil, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialistid

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava näidisena:

Esimesel päeval peateema MULD

 • saabumine, tutvumine õpikeskkonnaga, tegevuste tutvustamine 
 • rühmadena mulla mõistekaartide tegemine,
 • ettekanne mullast ja turbast (teke, koostis, omadused)
 • lõunasöök
 • välitöö mullaelustikuga (kaevamine ja vaatlemine)
 • välitöö mullakaevega metsas (mulla profiili ja horisondi, lõimise määramine)
 • õhtusöök
 • päeva pildilise kokkuvõtte tegemine, vaba aeg
 • öörahu

Teisel päeval peateema TURVAS

 • hommikusöök
 • eelmise päeva koostatud pildilise kokkuvõtte esitlused
 • mulla ja turba erinevused (kaalumine, sõelumine, postkaardi tegemine)
 • matk Männikjärve rappa
 • lõunasöök
 • rühmatööna mõistekaartide täiendamine ja kokkuvõte õpitust
 • lahkumine

Arvestada võiks ühe täispäeva ja teise pooliku päevaga. Täpne ajakava lepitakse kokku iga grupiga eraldi.

Последнее обновление:

21.10.2022