Tudu uus õpperada koos infopostiga.
Tudu õpperada. Foto: Enri Uusna

Programmis õpime tundma soode arenguetappe. Õpilased tutvuvad raba kui elukeskkonnaga ning sealsete liikide ja nende kohastumustega. Programm arendab õpilaste oskust märgata raba iseärasusi ja sealseid ohtusid.

Retke jooksul õpime soode kasutusviise ja arutleme, miks on oluline taastada kuivendatud soid. Samuti vaatleme inimtegevuse jälgi ja arutleme kaitsealal käitumise reeglite üle.

Retkel saadud teadmisi aitab kinnistada meeskondlik maastikumäng.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

I kooliastme õpilane
- kogeb raba eripära ning saab sealt huvi tekitava elamuse.
I kooliastme õpilane oskab:
- kirjeldada raba omadussõnadega;
- looduskeskkonnas vastutustundlikult käituda ning hoida ümbritsevat elustikku;
- kasutada mõõte- ja uurimisvahendeid (termomeeter, luup);
- töötada meeskonnas.

II kooliastme õpilane teab lisaks:
- mõisteid madalsoo, siirdesoo ja raba;
- soode kujunemise lugu;
- rabade kasutamise võimalusi ja selle mõju keskkonnale;
- inimese ja keskkonna seoseid ja sellest tulenevat vastutust.
II kooliastme õpilane tunneb lisaks:
- erinevaid rabale iseloomulikke liike;
- ohtlikke kohti rabas.
II kooliastme õpilane oskab:
- kasutada mõõte- ja uurimisvahendeid (klupp, luup).

III kooliastme õpilane oskab lisaks eelnevale testida laukavee pH-d lakmuspaberiga.

Междисциплинарная интеграция:

1-3 kl I kooliaste

Ainevaldkond „Loodusained“

 • Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu, Mõõtmine ja võrdlemine.

4-6 kl II kooliaste

Ainevaldkond“ Loodusained“ 

 • Loodusõpetus: Soo elukeskkonnana; Looduskaitse Eestis; Eesti loodusvarad

7-9 kl III kooliaste

Ainevaldkond "Loodusained"

 • Loodusõpetus: Inimene uurib loodust; Elus- ja eluta looduse seosed
 • Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, keemia, matemaatika.

Методы:

Arutelu.

Võrdlemine – rabapinnase ohutuse hindamine taimkatte järgi. Metsa ja raba võrdlus taimkatte järgi.

Mõõtmine – puutüve diameetri mõõtmine, 9-st tulemusest keskmise valimine. Laukavee pH mõõtmine. Vahendid: klupp, nöör, teip, lakmuspaber, topsid.

Rühmatöö (maastikumäng)küsimuste otsimine, teadmiste meenutamine, ristsõna täitmine. Vahendid: pliiats, kirjutusalus, ristsõna, purk, klupp, koodlukk, kandekott, nöör, lamineeritud küsimused.

Kõik kasutatavad vahendid on juhendaja poolt.

Руководство для учителя:

Õppeprogramm toimub Tudu õpperajal, kus asub ka Tudu metsaonn. Õpperetke kogupikkus on 3 km. Sellele lisandub maastikumängus läbitav distants.

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised soode teemal aktiveerida. 

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse.

Jalga panna kummikud või veekindlad matkajalatsid, selga ilmastikule vastav riietus. Enamik retkest toimub soisel pinnasel.

Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuudega osalejatele.

Õpperetke keskel või lõpus on võimalik pidada söögipaus Tudu metsaonni juures.

Место проведения:

Tudusoo MKA

Место исполнения:

59.167494107696, 26.784673967603

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (20 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava.
 • Kontrollitakse eelteadmisi soode arenguetappidest.
 • Uuritakse õpilaste arvamust raja ümber toimuvatest sooala taastamistöödest – toimub visuaalse hinnangu ja eelteadmiste abil.

ÕPPEKÄIK (80 min)   

 • Turbasambla ja teiste rabataimede ära tundmine ja uurimine. Söödavad marjad rabas.
 • Rabamaastiku tundmine – älves ja laugas.
 • Ohutu liikumine rabamaastikul. Räätsade mõju rabataimestikule.
 • Pinnase liigniiskuse seos taimkattega. Kuivendamise mõju.
 • Turba ja turbabriketi näidistega tutvumine.
 • Raba vee värvuse visuaalne hindamine, III kooliastmel ka pH määramine.
 • Jäljed inimtegevusest – kraavid, taastamistööd, prügi, ebaseaduslikud lõkkekohad.

MAASTIKUMÄNG (40 min)

 • Jaotumine meeskondadesse (kuni 6).
 • Õpilased otsivad maastikult üles kontrollküsimused ning täidavad ära ristsõna (kohaldatud vastavalt sihtrühmale).
 • Ühine vastuste kontroll ja arutelu.

KOKKUVÕTE (10 min)

 • Lõpuringis väljendab õpilane saadud teadmisi ja oskusi.
 • Korratakse üle soode arenguetapid: madalsoo, siirdesoo ja raba.
 • Korratakse üle mõisted: älves ja laugas.

Õppekäigu ja maastikumängu vahel on võimalik teha paus einestamiseks. Selle arvelt pikeneb programmi kestus.

Последнее обновление:

05.05.2021