Läbipaistva veega jõgi Äntus.
Foto: Enri Uusna

Programmis tutvume Äntu pinnavormidel külg külje kõrval kasvavate söödavate ja mürgiste taimedega ning kinnistame õpitut pildimänguga.

Õpilased tutvuvad Äntu Valgejärve, Rohelise järve ja Sinijärvega ning mõõdavad ja võrdlevad nende veetemperatuuri.

Retke jooksul arutleme ka looduses viibimise eetikast ning õpilased jutustavad piltide abil loo maastikupõlengu tekkest.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Eelkooliealine teab:
-mitte maitsta talle tundmatut taime.
Eelkooliealine oskab:
-liikuda looduses viisakalt.
-kasutada (vähemalt kõrvalise abiga) termomeetrit.

I kooliastme õpilane teab lisaks eelnevale:
-Eesti läbipaistvama järve nime;
-looduses liikumise hea tava põhimõtteid.
I kooliastme õpilane oskab lisaks eelnevale:
-Kasutada termomeetrit iseseisvalt;
-Kirjeldada maastikupõlengute tekkepõhjusi ja tagajärgi;
-Tunda ära söödavad marjataimed: mustikas, pohl, metsmaasikas, pihkalas.
-Tunda ära mürgised marjataimed: ussilakk, maikelluke, näsiniin.

Междисциплинарная интеграция:

Lasteaed
Ainevaldkond „Mina ja keskkond

 • Looduskeskkond.

1-3 kl I kooliaste

Ainevaldkond „Loodusained“

 • Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu, Mõõtmine ja võrdlemine.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, eesti keel, matemaatika.

Методы:

Arutelu.

Võrdlemine - Mürgiste ja söödavate taimede osad. Mõõdetud veetemperatuuride võrdlus. Vahendid: termomeeter, lamineeritud taimepildid.

Rühmatöö (jutumäng) - piltide abil maastikupõlengu loo jutustamine meeskondades, tööjaotuse kokku leppimine. Vahendid: lamineeritud pildid maastikust, taimestikust, põlengutest, kustutustöödest ja tagajärgedest.

Kõik kasutatavad vahendid on juhendaja poolt.

Руководство для учителя:

Programm on lasteiaia sihtgrupi puhul mõeldud eelkõige koolieelikutele (5-7 aastased).

Õppeprogramm toimub Äntu-Nõmme looduse õpperajal. Alguspunkt on Valgejärve parklas. Õpperetke kogupikkus on 1,5 km. 

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised taimede teemal aktiveerida. 

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse.

Jalga panna matkaks sobivad jalatsid, selga ilmastikule vastav riietus. Retk toimub metsamaastikul asuval pinnasteel.

Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, puujuured rajal, vette kukkumise oht).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuudega osalejatele.

Õpperetke keskel või lõpus on võimalik pidada söögipaus Sinijärve puhkealal.

Место проведения:

Äntu MKA, Väike-Maarja vald

Место исполнения:

59.06000957873, 26.2367959089

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (10 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava.
 • Kontrollitakse eelteadmisi Äntu järvedest ja Pandivere kõrgustikust

ÕPPEKÄIK (90 min)  

 • Külastame Äntu Valge-, Rohe-, ja Sinijärve;
 • Mõõdame järvede temperatuuri ja vaatleme vett;
 • Arutleme, miks kolme järve temperatuurid on erinevad;
 • Õpime järvede äärse metsa mürgiseid ja söödavaid taimi;
 • Mängime piltide abil läbi jutumängu maastikupõlengu tekkimisest ja tagajärgedest.

KOKKUVÕTE (20 min)

 • Pildimängu abil korratakse üle õpitud taimed;
 • Lõpuringis väljendab õpilane saadud teadmisi ja oskusi.

Õppekäigu jooksul on Sinijärve puhkealal võimalik teha paus einestamiseks. See võib pikendada programmi kestust.

Последнее обновление:

29.10.2022