Õpilased määramas kinnipüütud putukaid
Paula Solvak
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi jooksul tutvutakse jalutuskäigu jooksul putukate elukeskkondadega, suuremate putukagruppide ning nende tunnustega, arutletakse putukate tähtsuse üle ökosüsteemides ning inimese elus. Grupitööna püütakse putukaid ning määratakse neid.

Maakond: Võrumaa
Matkagrupp istub metsas suure mahalangenud puu peal
Karula matkad
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Lühikese matka jooksul (4km) tutvutakse Karula rahvuspargile omaste loodus- ja kultuuriväärtustega. Tutvutakse Karulale omaste pinnavormide ja nende tekkelooga, arutletakse inimese mõju üle Karula maastikele, tutvutakse Karula kultuuripärandiga, räägitakse tavalistest ja haruldastest liikidest Karulas ning nende kaitsmisest jpm

Maakond: Võrumaa
Roelas on ürgmets sammu kaugusel ja silma all: ole või kade!
Roela Kodukant
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber. Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja erinevate ökosüsteemidega. Räägime pärandkultuuri olulisusest ajaloo ja koduloo vaatenurgast. Kõneleme rohemajandusest ja otsime oosilt Hämariku liblikat.

Mõdriku-Roela oosi kogupikkus on 19,5 kilomeetrit. Vallseljak on tervenisti maastikukaitseala. 

Jändikud puud kevadises metsas
Roela Kodukant
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber.
Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja ökosüsteemidega.

Kõik liigid on omavahel toitumise ja elupaiga kaudu seotud, fotol kimalane, jänes, kajakas ja teised
Helen Kivisild
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi sisuks on elurikkuse väärtuste tundmaõppimine nii looduse kui inimühiskonna vaatest. Rühmatöös koostatakse toiduvõrgustikku ning  korratakse peamised looduslikud protsessid aineringes, taustaks ökoloogiline püramiid. Saadakse selgeks looduse kestliku toimimise põhimõtted elurikkuse osalusel.

Maakond: Võrumaa