KKeemia
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperogramm koosneb kahest osast:

  • Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) "Keemilised elemendid ja ainete ehitus", kus süvenetakse perioodilisustabeli seaduspärasustesse, harutatakse lahti mõne elementide rühma omadused seonduvalt nende paiknemisest perioodilisustabelis, tuuakse välja nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus, vaadeldakse keemilise sideme tekkimist ja liike ning struktuurvalemite kujutamist.
  • Laboris ja klassiruumis pannakse kokku molekulmudeleid ja tasakaalustatakse reaktsioonivõrrandeid,  tuvastatakse tundmatuid ühendeid. 

Planetaariumi võimalustega tutvu siin.

Maakond: Pärnumaa
Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Rühmatööna uuritakse vee kasutamist ja puhastamist.

  • suur ja väike veeringe;
  • vee puhastumine looduses;
  • imiteerime reovee puhastamist reoveepuhastusjaamas klassi tingimustes;
  • heitvee puhastumine looduses.

Soovituslik 5. klass - toetab loodusõpetuse ainekavas - vesi kui elukeskkond; vee kasutamine; loodus- ja keskkonnakaitse.

Maakond: Pärnumaa
keemia
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Vesi on üks kõige levinumatest ainetest nii maal kui ka universumis. Õppeprogerammis "Vee analüüs " õpime lähemalt tundma seda nii tavalist, aga samas ka ebatavalist ühendit:

  • Räägime, mis on keemilises mõistes puhas aine ja mis on segu, millest koosneb vesi ja mida võib sisalduda seal peale vee molekulide.
  • Arutleme, millistest osakestest ained võivad koosneda ja miks.
  • Praktilises osas on õpilasele antud 6 erinevat veeproovi, mille kohta peab ta kõigepealt püstitama  hüpoteesi ning seejärel uurima erinevate veeproovide füüsikalisi ja keemilisi omadusi: värvus/läbipaistvus, elektrijuhtivus, hägusus, pH. Mõõtmisteks kasutatakse nii keemilisi ühendeid, kui Vernieri andmekogujaid, kui ka lihtsalt välist hindamise meetodit. Esimese katsete vooru järgselt peab õpilane kontrollima oma hüpoteesi paikapidavust.
  • Praktikumi teises osas uuritakse ioonide sisaldust võetud vee proovides. Seejärel kontrollitakse õpilase hüpoteesi teistkordselt.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Maakond: Pärnumaa