Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmmi eesmärk on anda visuaalne ülevaade Päikesesüsteemist kui tervikust, asetades rõhu planeetidele (ja nende keskkondade erinevustele planeet Maast) kui Päikesesüsteemi kõige mitmekesisematele objektidele ning kinnistades teadmisi läbi praktilise õppe.

Õppetöö viiakse läbi planetaariumis, kus antakse visuaalne ülevaade Päikesesüsteemist 360-kraadise fulldome programmi abil, ja kosmoseteemalisel näitusealal.

Õppetööd läbivad teemad:

 • vaadeldakse Päikesesüsteemi kaheksat planeeti ja teisi Päikesesüsteemi tähtsamaid objekte, nagu Päikest ja Kuud; 
 • uuritakse planeetidel valitsevaid keskonnatingimusi ja võrreldakse neid Maa omadega; 
 • võrreldakse planeetide suurust ja kaugust Päikesest ning visualiseeritakse Päikesesüsteemi kui tervikut;
 • kinnistatakse ja tagasisidestatakse saadud teadmisi praktilise tegevuse käigus: planetaariumis lahendatakse rühmades digiviktoriini ning näitusealal mängitakse õppemänge.

Õppeprogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Maakond: Pärnumaa
mi
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus õpitakse tundma mikroskoopi, kuidas ja mida sellega vaadata saab. Annab ülevaate mikroskoobi ehitusest ja tööpõhimõtetest ning õpilasele mikroskoobi kasutamise oskuse. Praktikumis töötab  iga õpilane oma mikroskoopiga.

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse mikroskoobi töövõtete ja ohutusega;
 • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega;
 • preparaadi valmistamine;
 • vaadeldakse ja uuritakse erinevaid rakke mikroskoobiga (eeltuumsed, päristuumsed, võrdlus, suurused);
 • arutelu rakkude tähtsusest.
Maakond: Pärnumaa
konn
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Selgitatakse erinevusi mulla ja turba vahel - esitlus, õppefilm, vestlus, arutelu, näidised. Õpitakse tundma turbasambla ehitust. Praktikumides igal õpilasel on oma mikroskoop. Õppe läbiviimisel kasutatakse turba näidiseid, mikroskoope, prepareerimisvahendeid.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • turba tekkimine ja koostis;
 • turbasambla ehitus ja omadused;
 • mikroskopeerimine turbasambla lehest preparaadi valmistamine ja uurimine;
 • soo kui elukeskkond.

Soovituslik 6. klass - toetab loodusõpetuse ainekava - soo kui elukeskkond, mikroskoopia.

Maakond: Pärnumaa
tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased õpivad grupitööna (2-4 õpilast) tundma mulla teket, tähtsust ja kaitset.

Programmi läbivad teemad:

 • õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut;
 • tutvutakse mullaorganismidega ja nende rolliga mullas;
 • mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas;
 • tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. klass - toetab  loodusõpetuse ainekava: muld, mullatekke, koostis, inimtegevuse mõju mullale.

Maakond: Pärnumaa
rand
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Pärnu lahe ja rannaniidu mineviku ning tänapäeva uurimine läbi praktiliste ülesannete.

Kogunemine Pärnu rannaniidu matkaraja laudtee alguses stendi ja pingi juures. Tutvu matkarajaga siin.  Bussiga parkimise võimalus Side tn merepoolses otsas veekeskuse kõrval. 

Õppekäik Pärnu rannas laudteel ja mere ääres:

 • Pärnu rand ja laht kui elukeskkonnad;
 • vee soolsuse määramine;
 • Pärnu rannaniidu looduskaitseala;
 • võõrliigid Pärnu lahes ja oht looduskeskkonnale;
 • Pärnu kuurordi ajalugu.

Soovituslik alates 5.kl - loodusõpetuse ainekava: Läänemeri elukeskkonnana; Elus ja eluta  looduse seosed.

NB! Programm viiakse läbi kevadel ja sügisel. Selga ilmastikule vastav riietus ja jalga veekindlad jalanõud. Halbade ilmastikuolude korral programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu.

Programm viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel.

Maakond: Pärnumaa